Bild

Precisera om vad man vill höra barnens åsikter – beprövade teman och frågor

Mången kommun funderar hur det lönar sig att närma sig Barnvänlig kommun-temat med barnen. De åsikter av barnen som nu samlas in beaktas övergripande i allt Barnvänlig kommun-utvecklingsarbete. Via kartläggningen av nuläget utgår det från barnen ett utvecklingsförslag som mål för Barnvänlig kommun-verksamhetsplanen.

Ofta emanerar det även fler utvecklingsbehov från barnen. Information om dem ska tillställas vederbörande verksamhetsområden.

Kartläggningen av nuläget är även en möjlighet för kommunen att öka barnens medvetenhet om sina egna rättigheter.

Barnen har åsikter om många frågor

Om vad allt vore det nödvändigt att höra barnens åsikter? Barnvänligheten gäller alla verksamhetsområden – även andra tjänster än de som är direkt riktade till barn.

Exempel från Nokia

I skolorna i Nokia ombads eleverna tänka på sitt eget liv som individer och företrädare för sin åldersklass samt saker som är viktiga för dem i vid utsträckning i egenskap av medlemmar i de egna närsamhällena och som kommuninvånare. Man talade om för eleverna att svaren utnyttjas i arbetet i syfte att göra Nokia till en stad som beaktar barn och unga bättre.

Det var två frågor man skulle begrunda med barnen: 1. Vilka saker som är viktiga för barn/unga är väl? 2. Vilka saker som är viktiga för barn/unga behöver utvecklas eller förbättras? Barnens svar grupperades enligt temaalternativen: trygghet, miljö, välfärd, delaktighet och påverkan, jämlikhet, annat. Läraren och eleverna matade in svaren på webropol.

Det lönar sig också att kartlägga barnens egna lösningsförslag. Detta ska göras utan att ålägga barnen ansvar. Mobbning är till exempel ett typiskt ämne, som kommer fram i barnens enkäter. Men vad allt betyder den för barnen? Hurdana förslag har barnen för att minska mobbningen? Vad har det enligt barnens uppgift kanske redan gjorts för den skull? Vad har känts bra eller dåligt?

Fastän de vuxna bär ansvaret för att hindra mobbning och för att gripa in vad gäller den, kan barnen ha goda förslag till lösningar och erfarenheter av situationer som skötts bra eller dåligt.

Viktiga människor, saker och platser som grund för vardagen

En fungerande vardag för ett barn byggs upp av människor, platser och göromål som är viktiga för hen. Du kan leda in barn på Barnvänlig kommun-ämnet via de här sakerna. På så sätt kommer du inte som vuxen att gränsa av de människor, saker, platser och göromål som ett barn eller en ung person tycker att det är viktigt att tala om.

Man kan exempelvis med hjälp av en kartuppgift uppskissera ett barns livsmiljö och identifiera de platser i kommunen, som på sätt eller annat är betydelsefulla för barnet.

Mången kommun närmar sig ämnet via öppna frågor. Öppna frågor som används i enkäter, intervjuer och teckningsuppgifter kan ge information om de fenomen och ämnen som barnen tycker att är viktiga.

Barnen talar alltid om sin egen upplevelsevärld. Varje barn har olika intressen, behov och önskemål. I kommunerna har man ändå märkt att det ofta är likartade teman som kommer upp vid hörandena. Å andra sidan har man också observerat att det råder stora skillnader mellan barngrupperna exempelvis i fråga om hur barnen upplever att deras rättigheter förverkligas och deras välbefinnande. Därför är det viktigt att identifiera i synnerhet de barngrupper vilkas rättigheter förverkligas svagare än andras.

Exempel på frågor som kommunerna använ

 • Vilka saker som är viktiga för barn och unga är väl? Vilka saker som är viktiga för barn och unga behöver förbättras?
 • Vad kommer du först att tänka på när du hör ordet barnvänlig?
 • Vad skulle göra platsen X bättre för barn?
 • När har ett barn det bra / hurdant är det att bo på platsen X?
 • Hurdan skulle drömkommunen vara?
 • Vilka saker, människor och platser i livet gör dig glad/sorgsen? Vad skulle du ändra i ditt eget liv, om du fick möjlighet?
 • Vad är roligt på platsen X? Vad är uselt på platsen X? Om du vore trollkonstnär, vad skulle du trolla hit? 
 • Vilka saker skulle du vilja påverka på platsen X / i ditt eget liv?

Barnets rättigheter grundvalen för en barnvänlig kommun - exempel på frågor

Att barnets rättigheter förverkligas skapar förutsättningar för ett gott liv för varje barn som bor i kommunen. Det är viktigt att fråga barnen om deras rättigheter förverkligas eller vad som hindrar att de förverkligas. För att barnen ska kunna bedöma hur deras rättigheter förverkligas i deras vardag, måste de känna till sina egna rättigheter. Se till att barnen får tillräckligt med information om sina rättigheter innan de svarar på frågorna. Det är också bra att diskutera om vad rättighet som begrepp betyder. Barnen ska veta att de vuxna måste dra försorg om att barnens rättigheter alltid förverkligas. I detta avsnitt hittar du tips för detta.

Exempel från Jyväskylä

I barnparlamentet i Jyväskylä analyserades barnens tankar om hur deras rättigheter förverkligas med hjälp av en linjeuppgift. Först pratade man om någon av barnets rättigheter. Därefter bad man barnen välja en plats i linjen enligt hur väl rättigheten förverkligas i barnets liv.

I konventionen om barnets rättigheter finns det många artiklar – sammanlagt 54 artiklar. Barnen eller de unga orkar sällan besvara särskilt långa enkäter, varför en bra metod att ta itu med konventionen om barnets rättigheter är att välja frågor och teman under konventionens fyra allmänna principer.

Icke-diskriminering och jämlighet

Image

Teman

 • Gott och rättvist bemötande
 • Diskriminering och rasism
 • Respekt för olikhet
Image

Exempelfrågor 

 • Bemöter vuxna dig väl (i skolan, hemma, i vård utom hemmet osv.)?
 • Har du trevliga kompisar som du kan vara med?
 • Upplever du att du hör till gänget (t.ex. klassen / hobbygruppen)? På hurdana platser upplever du att du hör till gänget och kan vara dig själv?
 • Har du sett eller upplevt mobbning / diskriminering? Vad kan mobbningen vara? Vad kan leda till mobbning? Vilket är ett bra sätt att hjälpa ett barn som blir mobbat eller som mobbar?
 • Vad hjälper ett barn att få vänner? I hurdan grupp har ett barn det bra att vara?

Barnets bästa det första övervägandet

Image

Teman

 • Barnets bästa betyder att man begrundar vad som vore det bästa ur barnets synpunkt.
 • En vuxen ska fatta beslut som är i enlighet med barnets bästa. Därför hör man också barnen som en del av Barnvänlig kommun-utvecklingsarbetet!
 • Barnets bästa är en annan sak än barnets åsikt, men det är bra att alltid utreda barnets åsikt som en del av bedömningen av konsekvenserna och vad som är det bästa.
 • Barnets bästa ska utredas i situationer, där man fattar beslut som gäller ett barn, en barngrupp eller alla barn.
 • Ju viktigare en sak är för barnet, desto viktigare är det att begrunda barnets bästa.
 • Ett barn har rätt att påverka saker och ting i sitt eget liv och få information om dem.
Image

Exempelfrågor

 • Upplever du att man på din boningsort hör barnen i frågor som är viktiga för dem?
 • Har du fått påverka saker som är viktiga för dig själv?
 • I hurdana angelägenheter tycker du att de vuxna i synnerhet borde höra barnen? Vad skulle du vilja påverka (alternativen kan t.ex. vara fritid, skola, hälsa, miljö, familjeangelägenheter osv.)?
 • I hurdana angelägenheter kan ett barn behöva hjälp och stöd av en vuxen? Vad gör det lättare att tala om sin egen åsikt?
 • Om du har bekymmer, vem kan du tala om dem för? Om en vän har bekymmer eller sorg, vem skulle du råda hen att berätta det för?
 • Har du något minne av en situation, där du blev hörd / fick det stöd du behövde? Eller en sådan, där du inte fick det?
 • Får du träffa en socialarbetare tillräckligt ofta (om barnet har klientförhållande)?
 • Är de vuxna i allmänhet på barnens sida?

Rätt till liv och utveckling

Image

Teman

 • Inlärning
 • Lek
 • Meningsfull fritid
 • Vila
 • Trygghet
 • Skydd mot våld
 • Mobbning
 • Hälsa (inkl. psykisk hälsa) och tillgängliga tjänster
 • Mat
 • Varma kläder
 • Omsorg och kärlek
 • Trygga gränser
Image

Exempelfrågor

 • Hurdana platser, saker och sysselsättningar är viktiga för dig och ger dig glädje? Vad orsakar sorg/bekymmer?
 • Upplever du att din fritid är meningsfull? Vad är viktigt för dig på fritiden?
 • Upplever du att du har det tryggt? Är du ofta rädd? Hurdana saker får dig att känna dig trygg (hemma, i skolan, på fritiden)? Hurdana saker får dig att känna dig rädd?
 • Upplever du att du är frisk? Får du hjälp om du behöver? Hurdana saker kan hota hälsan eller den psykiska hälsan? 
 • Har du någon trygg vuxen, som du kan berätta allting för? Har du någon vuxen som tar hand om dig?
 • Trivs du på daghemmet/i skolan? Får du den hjälp du behöver i skolan / daghemmet?

Högande av barnets åsikter och barnets rätt till delaktighet

Image

Teman

 • Att tala om sina egna tankar och åsikter och hur de beaktas
 • Saker som är viktiga för dig själv, som du vill påverka
 • Frivillighet 
 • Det stöd som behövs för att uttrycka sin egen åsikt
 • Möjligheten att höra till en gemenskap
Image

Exempelfrågor

 • Kan du tala om dina åsikter för vuxna? (i skolan, hemma, på fritiden, i barnhemmet, i hjälptjänster osv.) Vad hjälper eller hindrar dig att berätta?
 • Är man intresserad av dina åsikter hemma / i skolan / på fritiden?
 • I vilka angelägenheter önskar du att man skulle lyssna mer på din åsikt: skolan, hälsan, miljön, familjen, fritiden, något annat – vad?
 • Kan du tacka nej till förslag av vuxna, om de känns otrevliga?
 • Upplever du att vuxna i allmänhet lyssnar på och beaktar barnens åsikter?
 • Får du lämpligt stöd för att tala om din egen åsikt?