Bild

Ansökning till modellen Barnvänlig kommun är nu öppen för nya kommuner. Ansökningsprocessen innefattar fem skeden. Bekanta er med vart och ett skede innan ni startar ansökningsprocessen i kommunen.

Ansökningsprocessen till modellen Barnvänlig kommun

1. Bekanta er med modellen och ansökningsprocessen

Innan en kommun inleder ansökningsprocessen ska den i digitjänsten bekanta sig med:

Kommunen ska också bekanta sig med ansökningsblankettens frågor. Dessutom lönar det sig för kommunen att bekanta sig med frågor och svar om ansökningsprocessen.

2. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att ansöka till modellen

Kommunstyrelsen ska göra ett officiellt beslut om att ansöka till modellen. I beslutet ska kommunstyrelsen:

A. Utse en preliminär Barnvänlig kommun-koordinator eller kontaktperson i kommunen

B. utse en preliminär Barnvänlig kommun-koordinationsgrupp, som tillsammans med koordinatorn är ansvarig för att Barnvänlig kommun-arbetet går framåt i kommunen. I ansökningsskedet räcker det med att kommunen har utsett titlar och verksamhetsområden/företrädda instanser för medlemmarna i koordinationsgruppen, om man ännu inte känner till personerna.

Kommunen säkerställer att kommunens alla sektorer och övriga viktiga aktörer, kommunens förtroendevalda och kommunens kommunikationsavdelning, representeras i koordinationsgruppen. Dessutom ska gruppen inkludera en eller flera representanter för barn och unga.

Kommunen bjuder till koordinationsgruppen även in nödvändiga centrala utomstående aktörer, såsom en arbetstagare och en förtroendevald från välfärdsområdet. Kommunen ska också bjuda in andra aktiva aktörer som företräder barnens rättigheter i kommunen, såsom tredje och fjärde sektorns företrädare och/eller företrädare för näringslivet.

  • Gruppen ska ha tillräckliga resurser samt mandat att föra Barnvänlig kommun-arbetet vidare på hela kommunens plan, täckande de olika verksamhetsområdena.
  • Koordinationsgruppen kan sammanlänkas med någon grupp som redan fungerar i kommunen (exempelvis välfärdsgruppen för barn och unga).
  • Gruppen kan kompletteras senare, om kommunen väljs med i modellen.

C. säkra att kommunen besvarar frågorna i ansökningsblanketten (hittills på finska). Kommunstyrelsen kan befullmäktiga den person den önskar att besvara frågorna å kommunens vägnar.

3. Ifyllande av ansökningsblanketten

Fyll i ansökningsblanketten, bifoga kommunstyrelsens beslut att ansöka (som docx- eller PDF-fil) till ansökningen och sänd blanketten till UNICEF senast 31.10.2023.

4. UNICEF beslutar i december 2023 vilka kommuner som väljs med

UNICEF meddelar i december 2023 om valen av kommuner till den koordinator eller kontaktperson i kommunen som angetts i ansökningsblanketten samt till kommunens registratur.

5. Samarbetet mellan UNICEF och kommunen inleds

Om en kommun väljs med i Barnvänlig kommun-modellen, inleds samarbetet mellan UNICEF och kommunen i början av 2024. Utvecklingsarbetet startas med en inledande utbildning, i vilken deltar kommunens Barnvänlig kommun-koordinator och -koordinationsgrupp.

Ta kontakt!


 

Elina Siren
Specialsakkunnig
040 5884391