Indikatorer

Indikatorer i kartläggningen av nuläget  

Till de fem innehållsmässiga temaområdena i modellen En barnvänlig kommun ansluter det sig indikatorer som kartlägger hur barnets rättigheter förverkligas i de kommunala strukturerna och processerna. Till en del av temana ansluter sig även resultatindikatorer som beskriver välfärdsläget och -ändringen. Dessutom innefattar kartläggningen av nuläget indikatorer som anknyter sig till genomförandet av modellen En barnvänlig kommun. Det långsiktiga målet för utvecklingsarbetet är att kommunen uppnår en utomordentlig nivå vad gäller alla indikatorer... Läs mer

Struktur- och processindikatorer

Fråga1
  Tilldela
  Status

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Kommunstrategin innefattar en målsättning om att barnets rättigheter och barnvänlighet ska förverkligas.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Nivåbeskrivningar
Show all
Nivå 1: Förverkligas lite eller inte alls
I kommunstrategin har man inte inskrivit barnets rättigheter eller barnens välfärd.
Nivå 2: Förverkligas i någon mån
I kommunstrategin har man inskrivit barnen och välfärden, men det hänvisas inte till barnens rättigheter och barnens särskilda ställning och/eller olika barngrupper specificeras inte.
Nivå 3: Förverkligas väl
I kommunstrategin har man inskrivit barnen och välfärden och tagit upp barnens särskilda ställning och/eller hänvisat till olika barngrupper. Ingen hänvisning till barnets rättigheter och förverkligandet av dem.
Nivå 4: Förverkligas utomordentligt
I kommunstrategin har inskrivits som målsättning att barnets rättigheter ska förverkligas och man har tagit upp barnens särskilda ställning.
Fråga2
  Tilldela
  Status

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Barnets rättigheter (i synnerhet likabehandling, delaktighet, bedömning av barnets bästa, rätt till liv, överlevnad och utveckling) ingår i de handlingar, program och planer som är centrala ur barnens synpunkt, och styr hela kommunen.
 • välfärdsberättelsen och välfärdsplanen (för barn och unga)  
 • integrationsplanen 
 • delaktighets- eller interaktionsplan 
 • läroinrättningarnas plan för likabehandling 
 • kommunens funktionella jämställdhetsplan (gäller ej personalen) 
 • läroinrättningarnas jämställdhetsplan 
 • kommunens funktionella jämställdhetsplan (gäller ej personalen) 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Nivåbeskrivningar
Show all
Nivå 1: Förverkligas lite eller inte alls
De allmänna principerna rörande barnets rättigheter ingår inte i de handlingar, dokument och planer som styr kommunen.
Nivå 2: Förverkligas i någon mån
Alla eller en del av de allmänna principerna rörande barnets rättigheter ingår i vissa av de handlingar, dokument och planer som styr kommunen.
Nivå 3: Förverkligas väl
Alla eller en del av de allmänna principerna rörande barnets rättigheter ingår i största delen av de handlingar, dokument och planer som styr kommunen. Förverkligandet av planerna och programmen följs upp och utvärderas.
Nivå 4: Förverkligas utomordentligt
Åtminstone de allmänna principerna rörande barnets rättigheter ingår i alla de handlingar, program och planer som styr kommunen (åtminstone delaktighets- eller interaktionsplanen, integrationsplanen, tre olika planer för likabehandling och jämställdhet, elevvårdsplaner, välfärdsplanen för barn och unga, välfärdsberättelsen). I dessa uppmärksammas också olika barngrupper och barn i olika åldrar. Förverkligandet av planerna och programmen följs upp och utvärderas.
Fråga3
  Tilldela
  Status

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Kommunens lokala plan för småbarnspedagogik styr förverkligandet av barnets rättigheter på det praktiska planet och lokalt med konkretisering av de riksomfattande grunderna för planen för småbarnspedagogik.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Nivåbeskrivningar
Show all
Nivå 1: Förverkligas lite eller inte alls
Den lokala planen för småbarnspedagogik lyfter inte särskilt fram förpliktelsen att främja barnets rättigheter.
Nivå 2: Förverkligas i någon mån
Den lokala planen för småbarnspedagogik upprepar förpliktelserna i konventionen om barnets rättigheter i de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik. I den lokala planen för småbarnspedagogik har beskrivits konkret åtminstone en praxis som främjar barnets rättigheter.
Nivå 3: Förverkligas väl
Den lokala planen för småbarnspedagogik respekterar barnets rättigheter genom att klä dem i ord och omsätta dem i praktiken. Planen för småbarnspedagogik anger i ord med praktiska exempel hanteringen av barnets rättigheter i småbarnspedagogiken och beaktandet av barnets rättigheter i småbarnspedagogikens arbetskultur.
Nivå 4: Förverkligas utomordentligt
Den lokala planen för småbarnspedagogik främjar mångsidigt barnets rättigheter. Den är uppgjord så att barnets rättigheter har uppmärksammats mångsidigt såväl i undervisningens innehåll som i arbetskulturen. Planen för småbarnspedagogik innehåller ett flertal praktiska exempel och täcker hela spektret av barnets rättigheter. De allmänna principerna rörande barnets rättigheter styr utvecklingen av arbetskulturen inom småbarnspedagogiken.
Fråga4
  Tilldela
  Status

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Kommunens lokala läroplan för den grundläggande utbildningen är riktgivande för förverkligandet av barnets rättigheter på det praktiska planet och lokalt med konkretisering av de riksomfattande grunderna för läroplanen.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Nivåbeskrivningar
Show all
Nivå 1: Förverkligas lite eller inte alls
Den lokala läroplanen lyfter inte separat fram skyldigheten att främja barnets rättigheter.
Nivå 2: Förverkligas i någon mån
I den lokala läroplanen har det beskrivits ett ärende som beskriver främjandet av barnets rättigheter.
Nivå 3: Förverkligas väl
Den lokala läroplanen respekterar barnets rättigheter genom att klä dem i ord och delvis omsätta dem i praktiken. Den lokala läroplanen beskriver med några praktiska exempel hanteringen av barnets rättigheter i undervisningen och hur de ska beaktas i kommunens arbetskultur.
Nivå 4: Förverkligas utomordentligt
Den lokala läroplanen främjar barnets rättigheter genom att föra dem vidare planmässigt och mångsidigt. Barnets rättigheter har beaktats mångsidigt i såväl undervisningens innehåll som skolans arbetskultur. Läroplanen innehåller ett flertal praktiska exempel och täcker hela spektret av barnets rättigheter samt beskriver metoderna att höra barn eller barnens delaktighet i skolans vardag. I läroplanen beskrivs inkluderande tillvägagångssätt och metoder som stöder alla barns aktivitet och bindning till kollektivet och förebyggande av mobbning. De allmänna principerna för barnets rättigheter styr utvecklingen av skolans arbetskultur. Tillvägagångssätt som ökar jämställdhet och likabehandling har beskrivits i läroplanen.
Fråga5
  Tilldela
  Status

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Kommunen säkerställer att varje barn och ung får information om sina egna rättigheter (människorättsfostran).
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Nivåbeskrivningar
Show all
Nivå 1: Förverkligas lite eller inte alls
Barnets rättigheter identifieras inte och barn och unga informeras inte om dem.
Nivå 2: Förverkligas i någon mån
Barn och unga i skolor som specialiserat sig på global fostran eller som går i vissa skolor har fått information om de mänskliga rättigheterna, medräknat barnets rättigheter.
Nivå 3: Förverkligas väl
Alla barn och unga har under fjolåret deltagit i ett enskilt evenemang/en lektion/temadag, där de mänskliga rättigheterna, inklusive barnets rättigheter, har tagits upp.
Nivå 4: Förverkligas utomordentligt
Alla barn och unga har vid flera tillfällen fått information om barnets rättigheter exempelvis i skolan och småbarnspedagogiken. I barnskyddet talar man om barnets rättigheter, när ett barn är klient i den öppna vården och i vården av barn utom hemmet. Barn som är placerade utanför födelsehemmet får upplysning om sina egna rättigheter som en del av processen att bekanta sig med platsen för vård utom hemmet och bosätta sig där.
Fråga6
  Tilldela
  Status

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Kommunens tjänsteinnehavare, arbetstagare, förtroendevalda och centrala intressenter har fått introduktion i barnets rättigheter. Barnets rättigheter är en del av kommunens introduktionsprogram.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Nivåbeskrivningar
Show all
Nivå 1: Förverkligas lite eller inte alls
Ingen introduktion eller utbildning om barnets rättigheter.
Nivå 2: Förverkligas i någon mån
Arbetstagarna och de förtroendevalda erbjuds möjlighet att göra sig förtrogna med de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter, men barnets rättigheter är inte en del av kommunens introduktionsprogram.
Nivå 3: Förverkligas väl
En stor del av tjänsteinnehavarna och de förtroendevalda ges introduktion i de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Barnets rättigheter är en del av kommunens introduktionsprogram.
Nivå 4: Förverkligas utomordentligt
Nästan alla tjänsteinnehavare och arbetstagare och alla förtroendevalda ges introduktion i de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Barnets rättigheter är en del av kommunens introduktionsprogram.
Fråga7
  Tilldela
  Status

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Alla som arbetar med barn och unga (bl.a. småbarnsfostrare, lärare, arbetstagare inom ungdomstjänsterna och barnskyddet) får fortbildning i barnets rättigheter.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Nivåbeskrivningar
Show all
Nivå 1: Förverkligas lite eller inte alls
Det ordnas inte utbildning.
Nivå 2: Förverkligas i någon mån
Fortbildning står till buds i någon mån. Den är frivillig och/eller sporadisk, och man följer inte med hur den genomförs.
Nivå 3: Förverkligas väl
Det står kontinuerligt fortbildning till buds. Den är frivillig och/eller sporadisk, men man följer med hur den genomförs.
Nivå 4: Förverkligas utomordentligt
Det förutsätts att alla som arbetar med barn och unga (också den tredje sektorn m.m. i kommunen) ska delta i fortbildning om temana i barnets rättigheter. Utbildningen är kontinuerlig och mångsidig. Man sörjer för att informationen sprids i enheterna. Man följer med hur utbildningarna genomförs och utvärderar resultaten.
Fråga8
  Tilldela
  Status

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Kommunens information främjar att barnets rättigheter syns och förverkligas.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Nivåbeskrivningar
Show all
Nivå 1: Förverkligas lite eller inte alls
Informationen uppfyller inte ännu helt kraven i tillgänglighetsdirektivet. Man har ännu inte satsat på att förverkliga barnets rättigheter med hjälp av information.
Nivå 2: Förverkligas i någon mån
Informationen uppfyller kraven i tillgänglighetsdirektivet. Det har i någon mån riktats information till barn och det är lätt att hitta tjänsterna. I innehållen i informationen tar man allt emellanåt upp barnteman, och man har inte ägnat särskild uppmärksamhet åt i vilken ton de talar om barn.
Nivå 3: Förverkligas väl
Informationen är tillgänglig och hinderfri (förutom kraven i tillgänglighetsdirektivet t.ex. enkelt språk och olika språkversioner) Det har riktats information till barnfamiljer och barn, och det är lätt att hitta tjänsterna. Barnens angelägenheter kommer upp i informationen och man talar högaktningsfullt om barn, unga och barndom och med poängtering av barnens aktivitet.
Nivå 4: Förverkligas utomordentligt
Informationen är tillgänglig och hinderfri (förutom kraven i tillgänglighetsdirektivet t.ex. enkelt språk och olika språkversioner) Det har riktats information till barnfamiljer och barn, och man hittar lätt och koncentrerat de tjänster som är riktade till barnfamiljer. Kommunen har klara ansvarsförhållanden för informationen till barn. Barnens angelägenheter kommer upp även i kommunens övriga information. Informationen har en ton som respekterar barn, unga och barndom, och i den uppträder många slags barn och familjer. Man undviker att stärka stereotyper i informationen. Kommunen informerar öppet om vad den lyckats med, om sina utmaningar och om bakgrunden till besluten (t.ex. barnkonsekvensanalyser). Man gör och planerar också information tillsammans med många slags barn, och man samlar in feedback om informationens tillgänglighet av dem. Informationen inriktas med beaktande av mångformiga familjer (t.ex. information om möjligheterna till småbarnspedagogik till familjer med ett främmande språk). Kommunen informerar också på de medieplattformar som barnen använder.