Indikatorer

Indikatorer i kartläggningen av nuläget  

På den här sidan kan ni svara på indikatorfrågorna. Svaren sparas automatiskt.

Här hittar ni de nödvändiga anvisningarna för att svara på indikatorfrågorna:

Obs! Du kan fylla i den här blanketten bara om du hör till koordineringsgruppen i en kommun som förverkligar modellen Barnvänlig kommun. Alla kan granska frågorna i blanketten.

Struktur- och processindikatorer

Fråga1
  Tilldela
  Status

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Kommunstrategin innehåller en målsättning om förverkligande av barnets rättigheter och barnvänlighet i kommunen.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Nivåbeskrivningar
Show all
Nivå 1: Förverkligas lite eller inte alls
I kommunstrategin finns inte barnets rättigheter eller barnens välmående inskrivet.
Nivå 2: Förverkligas i någon mån
I kommunstrategin finns barn och välmående inskrivet, men man hänvisar inte till barnets rättigheter, inte heller specificerar man barnens särställning och/eller olika barngrupper.
Nivå 3: Förverkligas väl
I kommunstrategin finns barn och välmående inskrivet och man har tagit upp barnens särställning och/eller hänvisar till olika barngrupper. Det hänvisas inte till barnets rättigheter och implementerande av dem.
Nivå 4: Förverkligas utomordentligt
Förverkligandet av barnets rättigheter ingår som ett mål i den kommunala strategin och barnets särställning finns inskriven.
Fråga2
  Tilldela
  Status

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Barnets rättigheter (i synnerhet icke-diskriminering, delaktighet, barnets bästa i främsta rummet, barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling) ingår i de kommunala styrdokument, -program och -planer som är centrala för barn.
 • välfärdsberättelsen och välfärdsplanen (för barn och unga)  
 • integrationsplanen 
 • plan för delaktighet eller växelverkan 
 • likabehandlingsplan för läroanstalter och enheter inom småbarnspedagogiken 
 • kommunens operativa likabehandlingsplan (inte den som gäller personalen)
 • jämställdhetsplan för läroanstalterna och enheter inom småbarnspedagogiken 
 • kommunens operativa jämställdhetsplan (inte den som gäller personalen) 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Nivåbeskrivningar
Show all
Nivå 1: Förverkligas lite eller inte alls
De allmänna principerna rörande barnets rättigheter ingår inte i de handlingar, dokument och planer som styr kommunen.
Nivå 2: Förverkligas i någon mån
Alla eller en del av de allmänna principerna i barnets rättigheter ingår i vissa av de handlingar, dokument och planer som styr kommunen.
Nivå 3: Förverkligas väl
Alla eller en del av de allmänna principerna i barnets rättigheter ingår i största delen av de handlingar, dokument och planer som styr kommunen. Man följer med och utvärderar hur planerna och programmen förverkligas.
Nivå 4: Förverkligas utomordentligt
Åtminstone de allmänna principerna i barnets rättigheter ingår i de kommunala styrdokument, -program och -planerna (åtminstone delaktighets- eller växelverkansplanen, integrationsplanen, tre olika likabehandlings- och jämställdhetsplaner, elevvårdsplanen, välfärdsplanen för barn och unga, välfärdsberättelsen). I dessa uppmärksammas även olika grupper av barn och barn i olika ålder. Man följer med och utvärderar hur planerna och programmen förverkligas.
Fråga3
  Tilldela
  Status

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Kommunens lokala plan för småbarnspedagogik styr förverkligandet av barnets rättigheter på praktisk och lokal nivå, konkretiserar grunderna i de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Nivåbeskrivningar
Show all
Nivå 1: Förverkligas lite eller inte alls
Den lokala planen för småbarnspedagogik tar inte särskilt upp skyldigheten att främja barnets rättigheter.
Nivå 2: Förverkligas i någon mån
Den lokala planen för småbarnspedagogik upprepar skyldigheterna i konventionen om barnets rättigheter i den nationella planen för småbarnspedagogik. I den lokala planen för småbarnspedagogik har åtminstone en praxis som främjar barnets rättigheter beskrivits konkret.
Nivå 3: Förverkligas väl
Den lokala planen för småbarnspedagogik respekterar barnets rättigheter genom att sätt ord på dem och omsätta dem i praktiken. Planen för småbarnspedagogik förklarar med praktiska exempel hur barnets rättigheter ska hanteras i småbarnspedagogiken och hur barnets rättigheter ska tas i beaktande i arbetskulturen inom småbanspedagogiken.
Nivå 4: Förverkligas utomordentligt
Den lokala planen för småbarnspedagogik främjar mångsidigt barnets rättigheter. Den är utarbetad så att barnets rättigheter har tagits mångsidigt i beaktande såväl i undervisningens innehåll som i arbetskulturen. Planen för småbarnspedagogik innefattar ett flertal praktiska exempel och täcker spektret av barnets rättigheter. De allmänna principerna i barnets rättigheter styr utvecklingen av arbetskulturen inom småbarnspedagogiken.
Fråga4
  Tilldela
  Status

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Kommunens lokala läroplan för den grundläggande utbildningen vägleder förverkligandet av barnets rättigheter på det praktiska planet och lokalt samt konkretiserar de nationella grunderna för läroplanen.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Nivåbeskrivningar
Show all
Nivå 1: Förverkligas lite eller inte alls
Den lokala läroplanen för den grundläggande utbildningen tar inte upp skyldigheten att främja barnets rättigheter.
Nivå 2: Förverkligas i någon mån
I den lokala läroplanen för den grundläggande utbildningen finns enbart en punkt som beskriver främjande av barnets rättigheter.
Nivå 3: Förverkligas väl
Den lokala läroplanen för den grundläggande utbildningen respekterar barnets rättigheter genom att sätt ord på dem och delvis omsätta dem i praktiken. Den lokala läroplanen beskriver behandlingen av barnets rättigheter i undervisningen och beaktande av dem i skolans arbetskultur med några praktiska exempel.
Nivå 4: Förverkligas utomordentligt
Den lokala läroplanen för den grundläggande utbildningen främjar barnets rättigheter genom att systematiskt och mångsidigt driva dem framåt. Barnets rättigheter har beaktats mångsidigt i såväl undervisningens innehåll som i skolans arbetskultur. Läroplanen innefattar ett flertal praktiska exempel och täcker spektrumet av barnets rättigheter samt beskriver metoder för att höra barn eller stöda barns delaktighet i skolans vardag. I läroplanen beskrivs inkluderande tillvägagångssätt och metoder som stöder alla barns agens och anknytning till samhället och förebyggande av mobbning. De allmänna principerna i barnets rättigheter styr utvecklingen av skolans arbetskultur. I läroplanen för den grundläggande utbildningen beskrivs åtgärder som ökar jämställdhet och jämlikhet.
Fråga5
  Tilldela
  Status

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Kommunen säkerställer att varje barn och ung person får information om sina rättigheter (människorättsfostran).
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Nivåbeskrivningar
Show all
Nivå 1: Förverkligas lite eller inte alls
Barnets rättigheter varken lärs inte ut, eller informeras om, till barn och unga.
Nivå 2: Förverkligas i någon mån
Barn och unga, tex. i skolor specialiserade på global fostran, har till exempel fått information om mänskliga rättigheter, inklusive barnets rättigheter.
Nivå 3: Förverkligas väl
Alla barn och unga har under det gångna året deltagit ett enskilt evenemang/en lektion/temadag, där mänskliga rättigheter, inklusive barnets rättigheter, har tagits upp.
Nivå 4: Förverkligas utomordentligt
Alla barn och unga har vid flera tillfällen fått information om barnets rättigheter exempelvis i skolan och via småbarnspedagogiken. Barnets rättigheter tas även upp i olika fritidsaktiviteter och vuxna som arbetar med barn utbildas aktivt i principerna om barnets rättigheter.
Fråga6
  Tilldela
  Status

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Kommunens tjänsteinnehavare, arbetstagare, förtroendevalda och centrala samarbetspartners har fått introduktion i barnets rättigheter. Barnets rättigheter är en del av kommunens introduktionsprogram.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Nivåbeskrivningar
Show all
Nivå 1: Förverkligas lite eller inte alls
Det ges ingen introduktion eller utbildning i barnets rättigheter.
Nivå 2: Förverkligas i någon mån
Arbetstagare och de förtroendevalda erbjuds möjligheten att bekanta sig med de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter, men barnets rättigheter utgör inte en del av kommunens introduktionsprogram.
Nivå 3: Förverkligas väl
En stor del av arbetstagarna och de förtroendevalda får introduktion i de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Barnets rättigheter är en del av kommunens introduktionsprogram.
Nivå 4: Förverkligas utomordentligt
Nästan alla tjänsteinnehavare, arbetstagare och alla förtroendevalda får introduktion i de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter som en del av kommunens introduktionsprogram. Utbildning erbjuds även åt de viktigaste samarbetspartnerna.
Fråga7
  Tilldela
  Status

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
De som arbetar med barn och unga får fortbildning om barnets rättigheter.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Nivåbeskrivningar
Show all
Nivå 1: Förverkligas lite eller inte alls
Det ordnas inte någon fortbildning.
Nivå 2: Förverkligas i någon mån
Fortbildning arrangeras i någon mån. Den är frivillig och/eller sporadisk men det finns ingen uppföljning.
Nivå 3: Förverkligas väl
Fortbildning står kontinuerligt till buds. Den är frivillig och/eller sporadisk, men genomförandet följs upp.
Nivå 4: Förverkligas utomordentligt
Alla de som arbetar med barn och unga (även kommunens tredje sektor m.fl.) är skyldiga att delta i fortbildning på temat barnets rättigheter. Utbildningen är kontinuerlig och mångsidig och man tar ansvar för att informationen sprids i enheterna. Utbildningarna genomförs och effekterna utvärderas i enheterna.
Fråga8
  Tilldela
  Status

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Kommunens kommunikation främjar synlighet och förverkligande av barnets rättigheter.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
Nivåbeskrivningar
Show all
Nivå 1: Förverkligas lite eller inte alls
Kommunikationen uppfyller inte helt tillgänglighetsdirektivets krav. Det fokuseras inte på att tillgodose barnets rättigheter via kommunen kommunikation.
Nivå 2: Förverkligas i någon mån
Kommunikationen uppfyller tillgänglighetsdirektivets krav. Det har i någon mån riktats information till barnfamiljer och tjänsterna är lätta att hitta. Kommunen kommunicerar nu och då om ämnen som berör barn, men man har inte ägnat någon särskild uppmärksamhet vilken ton som används om barn.
Nivå 3: Förverkligas väl
Kommunikationen är tillgänglig och hinderfri (utöver kraven i tillgänglighetsdirektivet t.ex. lättlästhet och olika språkversioner). Kommunen riktar information till barnfamiljer och barn. Tjänsterna är lätta att hitta. Barnens angelägenheter tas upp i informationspridningen och kommunikationen värdesätter och framhäver agens hos barnen, de unga och barndomen.
Nivå 4: Förverkligas utomordentligt
Kommunikationen är tillgänglig och hinderfri (utöver kraven i tillgänglighetsdirektivet t.ex. lättlästhet och med olika språkversioner). Kommunen riktar information till barnfamiljer och barn. De tjänster som är riktade till barn är lätta att hitta och finns samlade på ett ställe. Kommunen har ett klart ansvar för informationsspridning till barn. Barnens angelägenheter tas även upp i kommunens övriga kommunikation. Kommunikationen har en ton som värdesätter barn, och den ingår en mängd olika barn och familjer. Kommunikationen undviker att förstärka stereotypier. Kommunen informerar öppet då den lyckats, vid utmaningar och bakgrund till olika beslut (t.ex. vid barnkonsekvensbedömning). Planering av kommunens informationsspridning genomförs tillsammans med olika barn och kommunen samlar in feedback av dem om tillgängligheten i informationspridningen. Kommunikationen är vid behov riktad med hänsyn till mångfalden av familjer (t.ex. information om möjligheterna till småbarnspedagogik till familjer med annat modersmål än svenska eller finska). Kommunen informerar även i de medier som barnen använder.