Bild

Verksamhetsplanen fastställer målsättningarna och åtgärderna

Nu är det dags att välja målsättningarna och åtgärderna för ert utvecklingsarbete för de följande två eller fyra åren. Målsättningarna baserar sig på resultaten av den kartläggning av nuläget eller dess uppdatering. Verksamhetsplanen styr En barnvänlig kommun-utvecklingsarbetet i er kommun.

Verksamhetsplanen innefattar målsättningarna och åtgärderna för En barnvänlig kommun-utvecklingsarbetet. Verksamhetsplanen görs alltid upp för nästa En barnvänlig kommun-cykel, i början alltså för cirka två och senare för fyra år.

För att man ska lyckas är det viktigt att målsättningarna och åtgärderna upplevs som en gemensam sak för hela kommunen. Utvecklingsarbetet får inte vara beroende av bara ett verksamhetsområde eller en människa.

När ni utarbetar verksamhetsplanen ska ni identifiera och föra fram hur den är avhängig av och sammanhänger med den mer omfattande utvecklingen av kommunen och kommunstrategin.

Som målsättningar i verksamhetsplanen kan ni välja bara sådana mål och åtgärder, som kommunen själv kan påverka. Indikatorer som vilar på välfärdsområdets ansvar kan väljas till verksamhetsplanen bara om välfärdsomrpådet förbinder sig till gemensamt utvecklingsarbete.

Etapperna i verksamhetsplanen

 • VISION
  Fatta beslut om vad som är kommunens vision på lång sikt ur barnvänlighetens synvinkel. Er vision baserar sig på resultaten av kartläggningen av nuläget. Visionen kan även utgå exempelvis från kommunstrategin.
 • MÅLSÄTTNINGAR
  Plocka ut de målsättningar som framträder ur resultaten av kartläggningen av nuläget. Ni kan välja 3–4 målsättningar som baserar sig på processindikatorerna, en som baserar sig på barnens åsikter och en efter fritt val. Anteckna startnivån (1-2) för varje målsättning.
 • ÅTGÄRDER FÖR MÅLSÄTTNINGARNA 
  Fastställ vilka åtgärder som behövs för att nå respektive målsättning. Anteckna under varje målsättning på det ställe som reserverats härför det antal åtgärder som ni valt. Beskriv vad som ska göras, vem eller vad som gör det, enligt vilken tidtabell och hur man ska gå framåt. Beskriv också hur barnens åsikter har beaktats i åtgärderna.
 • MÄTARE FÖR ÅTGÄRDER
  Begrunda hur ni kan avgöra om en målsättning har uppnåtts. Anteckna åtminstone en konkret och tidsbunden mätare för varje målsättning. Gör er förtrogna med de noggrannare anvisningarna och UNICEFs förslag till indikatorbaserade mätare för målsättningarna.
 • GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSPLANEN OCH INFORMATIONEN OM DETTA
  I samband med den första uppföljningsträffen får ni feedback om ert utkast till verksamhetsplan. Gå igenom ändringsförslagen i koordinationsgruppen. Låt godkänna den färdiga verksamhetsplanen hos UNICEF innan den godkänns i er kommun. Gå igenom den färdiga verksamhetsplanen i koordinationsgruppen. Fatta beslut om hur kommunens övriga centrala myndigheter och förtroendevalda ska informeras om verksamhetsplanen. Ni får hjälp av UNICEFs kommunikationsanvisningar.
 • UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV VERKSAMHETSPLANEN
  Dryfta verksamhetsplanen på varje koordinationsgruppsmöte. Bedöm hurdana framsteg det har skett vad gäller åtgärderna och uppnåendet av målsättningarna och anteckna i mätar-fältet utfallet i detta nu. Utnyttja temapaket på mötena. Med hjälp av dem är det bra att dra sig till minnes målsättningarnas centrala innehåll. Vid de årliga uppföljnings- eller utvärderingsträffarna dryftar ni tillsammans med företrädare för UNICEF hur målsättningarna uppfyllts.