Bild

I det här avsnittet bekantar du dig med de fem arbetsskedena i modellen Barnvänlig kommun. Varje arbetsskede har beskrivits noggrannare under sin egen sida.

1. Ansökning till modellen

I det första skedet ansöker kommunen till modellen i enlighet med UNICEFs instruktioner. När kommunen har blivit godkänd med i modellen, undertecknar kommunen och UNICEF en förbindelse om samarbete.

2. Introduktion till barnets rättigheter

I det andra skedet bekantar sig kommunen med barnets rättigheter. Kommunens Barnvänlig kommun-koordinationsgrupp genomgår den grundutbildning som UNICEF erbjuder och bekantar sig med temapaket som behandlar barnets rättigheter ur kommunens synvinkel.

3. Nulägeskartläggning

I det tredje skedet gör kommunen en kartläggning av nuläget i sin barnvänlighet. Kartläggningen baserar sig på barnens empiriska kunskaper, modellens barnrättighetsindikatorer och den information om barnens välfärd som redan finns i kommunen.

4. Målsättningar och verksamhetsplan

I det fjärde skedet fastställer kommunen målsättningarna och åtgärderna i sitt Barnvänlig kommun-arbete, utarbetar alltså en verksamhetsplan utgående från resultaten av nulägeskartläggningen. När UNICEF har godkänt verksamhetsplanen börjar kommunen implementera den.

5. Uppföljning, utvärdering och erkännande

Till det femte skedet hör uppföljning av Barnvänlig kommun-arbetet, utvärdering och beviljande av Barnvänlig kommun-erkännande. Kommunen och UNICEF analyserar på uppföljningsträffar tillsammans hur utvecklingsarbetet framskrider. På utvärderingsträffarna går man igenom resultaten av arbetet. När det har förflutit två eller fyra år sedan Barnvänlig kommun-arbetet inleddes, kan UNICEF bevilja kommunen Barnvänlig kommun-erkännande, om arbetet har framskridit enligt kriterierna i modellen. Efter erkännandet fortsätter kommunen utvecklingen av barnvänligheten i enlighet med modellen tillsammans med UNICEF.

Ytterligare information
Sanna Koskinen
Specialsakkunnig
050 576 2293
Erika Turunen
Specialsakkunnig
050 3218 625
Mikael Malkamäki
Specialsakkunnig
050 442 5242
Oona Kareinen
Specialsakkunnig, Barnvänlig kommun, flyktingbarn
050 543 5032
Elina Sirén
Specialsakkunnig
0405884391
Johanna Laaja
Erityisasiantuntija
0407211515