Behandlingen av resultat

Behandlingen av resultaten av nulägeskartläggningen 

Med tanke på slutresultatet är det utgående från resultaten av kartläggningen speciellt viktigt med en gemensam diskussion och genomgång av resultaten mellan kommunens koordineringsgrupp och koordinatorn. Kom också ihåg att höra även barnens och de ungas åsikter i tolkningen av resultaten. Den kommande verksamhetsplanen byggs upp utgående från dessa resultat. Utnyttja frågorna nedan för diskussionen och lagra svaren på blanketterna nedan. 

Obs! Du kan fylla i den här blanketten bara om du hör till koordinationsgruppen i en kommun som genomför modellen Barnvänlig kommun och du är inloggad på tjänsten. Alla kan studera frågorna på blanketten.

Yhteenkään kysymykseen ei ole vielä vastattu. Lomaketta ei voi vielä tallentaa.
Resultaten av indikatorerna
  Status
Vilket temaområdes indikatorer är redan nu på synnerligen god nivå (nivå 4)?
I vilket temaområdes indikatorer finns det rum för utveckling (nivåerna 0–2)?
Övriga observationer om indikatorerna?
Barnens åsikter 
  Status
Vad framhävde barnen och de unga i synnerhet i anslutning till tillgodoseendet av barnets rättigheter? Var finns det enligt dem i detta nu mest att förbättra? 
Helhetsbilden av resultaten av nulägeskartläggningen
  Status
Vad har barnen och de unga för åsikt om hur barnvänlig vår kommun är?
Vilka är styrkorna i vår kommun? Vad gör man redan särskilt bra i vår kommun?
Vilka är de speciella utmaningarna i vår kommun? Var finns det ännu mycket att utveckla?
Vilka hinder eller bromsar för utvecklingsarbetet identifierades i kartläggningen?
Avslöjade kartläggningen skuggområden i tillgången till information?
Indikatorernas resultat
  Status
I vilka processindikatorer har det i er kommun inträffat nivåförändringar under den förgångna verksamhetsplaneperioden? Uppmärksamma i synnerhet de processindikatorer som tidigare låg på nivåerna 1–2. 
Identifierar ni sådana processindikatorer, som man borde ägna särskild uppmärksamhet åt vid utarbetandet av den kommande verksamhetsplanen? 
I vilka resultatindikatorer har det skett ändringar under den förgångna verksamhetsplaneperioden? Identifierar ni sådana resultatindikatorer, som man borde ägna särskild uppmärksamhet åt i er kommun vid utarbetandet av den kommande verksamhetsplanen?  
Vilka är utgående från resultaten av kartläggningen de fem viktigaste områdena att utveckla i vår kommun?

Tarkastelkaa  listaamianne 1-2 tasolla olleita rakenne- ja prosessi-indikaattoreita sekä lasten näkemyksiä. Valitkaa näistä kolme tai neljä indikaattoria ja yksi lasten näkemyksistä nouseva tavoite, joihin tartutte seuraavassa Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmassanne. Yhden kehittämiskohteen voitte halutessanne valita täysin vapaasti. Näin muodostuvat seuraavan toimintasuunnitelmanne viisi tavoitetta. Ensimmäisellä kaudella valitkaa yksi indikaattori Lapsen oikeudet kunnan rakenteissa -osiosta sekä kahdesta muusta teemasta (yhdenvertaisuus, lapsen etu, oikeus elämään ja kehittymiseen ja osallisuus). Tässä kohdassa EI valita indikaattoreita ”UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttaminen kunnassa” -osiostapsiystävällinen kunta -mallin toteuttaminen kunnassa” -osiosta.

  Status
Första utvecklingsområdet (processindikatorer, nivå 1-2)
Andra utvecklingsområdet (processindikatorer, nivå 1-2)
Tredje utvecklingsområdet (processindikatorer, nivå 1-2)
Fjärde utvecklingsområdet (processindikatorer, nivå 1-2)
Femte utvecklingsområdet (barnens åsikter)
Helhetsbilden av resultaten av nulägeskartläggningen 

Hur ser den uppdaterade helhetsbilden av nulägeskartläggningen och barnrättighetssituationen ut i er kommun? Diskutera saken i koordinationsgruppen och vid behov också med andra sektorer eller aktörer.

Utvärdera i er koordinationsgrupp, vilka som på basis av er analys är de fyra viktigaste utvecklingsområdena vad gäller barnets rättigheter, dvs. vilka fyra indikatorer på nivåerna 1–2 som ni väljer till er nya verksamhetsplan. Till verksamhetsplanen ska som målsättning väljas minst en indikator från ett sådant barnrättighetstema, som inte var med i föregående verksamhetsplan. Den femte målsättningen, dvs. barnens målsättning ska väljas tillsammans med barnen.

  Status
Anteckna nedan de viktigaste observationerna av den diskussion ni för. Hur ser barnrättighetssituationen ut i er kommun? 
Den första målsättningen (en processindikator på nivå 1–2 från barnrättighetstemat, som inte var med i den första verksamhetsplanen). Anteckna indikatorns nummer och rubrik. 
Den andra målsättningen (en processindikator på nivå 1–2 från barnrättighetstemat, som inte är densamma som i den första målsättningen). Anteckna indikatorns nummer och rubrik.  
Den tredje målsättningen (en processindikator på nivå 1–2 från barnrättighetstemat, som inte är densamma som i den andra målsättningen. Anteckna indikatorns nummer och rubrik.  
Den fjärde målsättningen (en processindikator efter eget val som varit på nivån 1–2, om så önskas kan man även formulera utformningen av målsättningen fritt. 
Den femte målsättningen (utgående från barnens åsikter och vald tillsammans med barn/unga).
En eventuell sjätte målsättning (efter fritt val och fritt formulerad).