Bild
Barnets bästa ska beaktas primärt

Barnets bästa

Vad betyder ”prioriteringen av barnets bästa"?

LÄSTID: 13min

Att man prioriterar hänsyn till barnets bästa säkerställer att barnets mänskliga rättigheter förverkligas. Barnets bästa är en rättighet i sig, ett tillvägagångsregel och en tolkningsprincip. För en tjänsteinnehavare och beslutsfattare är en bedömning av barnets bästa en skyldighet, som ingen omständighet kan distansera i viktighetsordning. 

Tre dimensioner i barnets bästa

Syftet med att ta prioritera barnets bästa är att säkerställa att barnets alla mänskliga rättigheter förverkligas i barnets liv. Barnets bästa har tre dimensioner.  

Barnets bästa är en rättighet i sig. Ett barn har rätt till att man i första hand tar hänsyn till hens bästa, dvs. bedömer och ställer det i främsta rummet i åtgärder och beslut som rör hen. Barnets bästa är av primär vikt i beslutsfattandet. Barnets bästa är en rätt som man kan kräva att ska förverkligas i en förvaltningsmyndighets verksamhet och vid en domstol. Som tjänsteinnehavare, arbetstagare eller beslutsfattare är det din uppgift att se till att denna rätt förverkligas. En bedömning av barnets bästa är en skyldighet och den är inte avhängig av de vuxnas åsikter, välvilja, brådska eller andra orsaker.  

Barnets bästa är också ett tillvägagångsregel. När man säkerställer prioriteringen av barnets bästa måste man nämligen alltid följa vissa tillvägagångssätt som tryggar barnets bästa. De kommunala myndigheterna ska iaktta dessa tillvägagångssätt i åtgärder eller beslut som gäller barn i såväl berednings- som beslutsskedet.  När du som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i kommunen bedömer ett enskilt barns bästa är det viktigt att exempelvis höra barnet personligen och fatta beslutet så snabbt som möjligt, eftersom dröjsmål är skadliga för barn. Så snabbt som möjligt betyder dock inte att man kan fatta ett beslut på basis av bristfälliga uppgifter. Om du bereder ett beslut som gäller barn, vilket ansluter sig till ett byggprojekt, är din skyldighet att säkerställa att barnen hörs vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Dessutom är det väsentligt att du har till ditt förfogande tillräckligt med forskningsdata och sakkunskap om olika branscher för att analysera projektets barnkonsekvenser.    

Det är av primär vikt att öppet redovisa motiveringarna till ett beslut, oberoende av om det är fråga om ett beslut som gäller ett enskilt barn eller barn som grupp. I motiveringarna ska man ange vad man har ansett vara barnets bästa och varför samt hur barnets bästa har övervägts med hänseende till de övriga omständigheter som kommit i dagen i ärendet.    

Det räcker inte enbart med konstaterandet “man har tagit hänsyn till barnets bästa”.  

När du följer de här tillvägagångssätten, säkrar du att barnets bästa ställs i främsta rummet. Man ska dra försorg om tillvägagångssätten både i det beslutsfattande som gäller ett enskilt barn och det som gäller barn som grupp. Se mer om tillvägagångssätten i avsnitten När beslutet gäller ett enskilt barn: barnets bästa bedöms från fall till fall och Hur genomförs en barnkonsekvensanalys? 

Barnets bästa är till sin natur också en tolkningsprincip. När du som tjänsteinnehavare eller arbetstagare är i färd med att avgöra ett ärende som gäller ett eller flera barn, ta på dig Barnets bästa-glasögonen. De hjälper i svårtolkade situationer att hitta en tolkning som främjar barnets bästa. Om något stadgande kan tolkas på många olika sätt, ska man alltid välja den tolkning som bäst förverkligar barnets bästa. När du alltså råkar i en situation, där något lagrum, någon föreskrift eller anvisning som gäller ett ärende som du ansvarar för orsakar förvirring, och det inte finns något entydigt särskilt tillvägagångssätt eller svar, tolka det på det sätt som förverkligar barnets bästa på bästa sätt.  

Övervägande av barnets bästa

Bedömningen av barnets bästa görs från fall till fall och är situationsbunden. Vad gäller enskilda barn hänger bedömningen samman med barnets personliga omständigheter, behov och livssituation. I en bedömning av barn som grupp ska man ta hänsyn till de med tanke på barnets bästa väsentliga omständigheter som hänger samman med det beslut som just då bereds. Det är inte någon lätt uppgift att bedöma vad som är barnets bästa, eftersom det som är barnets bästa vid var och en tidpunkt är öppet för tolkning. Det behövs överväganden. 

Bild
""

Som kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare måste du överväga en åtgärds eller ett besluts effekter med tanke på hur barnets rättigheter förverkligas. Ett exempel: Du bereder ett skolnätsbeslut, i vilket man planerar att dra in två små byskolor. Du måste överväga exempelvis hur beslutet å ena sidan påverkar barnens rätt till tillräcklig fritid och vila, när skolresorna blir längre. 

Å andra sidan måste du begrunda hurdana effekter beslutet har med tanke på barnens rätt att få högklassig undervisning, vilket skulle förverkligas bättre än tidigare i det nya skolcentret: urvalet kurser skulle vara mera omfattande och idrottslokalerna skulle också vara bättre.  

Du måste göra ett övervägande mellan inte bara barnets olika rättigheter, utan även de faktorer som ansluter sig till barnets välmående, personlighet, vardag och mänskliga relationer. Du måste i ditt arbete överväga och tolka vilken eller vilka omständigheter som är de viktigaste med tanke på barnets bästa i den här situationen.  Som stöd för bedömningen och övervägandet kan du använda minneslistan Frågor för bedömningen av barnets bästa och barnkonsekvensanalys i kapitel 3.

Å andra sidan kan barnets bästa och andra sektorers fördelar, rättigheter och intressen stå i konflikt. Då måste du göra ett övervägande mellan barnets bästa och de andra intressen som kommit i dagen i ärendet. När du bereder ett beslut, kan du exempelvis bli tvungen att göra en jämförelse med ekonomiska intressen eller vuxenbefolkningens intressen. Om det inte går att jämka samman andra intressen och barnets bästa, ska barnets bästa ställas i främsta rummet. Det väger tyngre än de andra omständigheterna. 

Bild
Kuva keinulauta

 

  1. Barnets rättigheter 
  2. De vuxnas behov 

Målsättningen det bästa alternativet med tanke på barnets bästa

Efter övervägandet måste man sträva efter att bland de alternativa slutresultaten välja det som bäst tryggar barnets bästa. Man ska sträva efter ett beslut som förverkligar och främjar barnets rättigheter, välfärd, uppväxt och utveckling på bästa möjliga sätt, dock med beaktande av övriga väsentliga intressen. Vid bedömningen av barnets bästa är målsättningen att uppnå det slutresultat som är bäst med tanke på barnets bästa, att samtidigt minimera det som är dåligt ur barnets synpunkt och maximera det som är bra.  

Slutresultatet kan alltså vara en kombination av olika alternativ. Fråga alltid dig själv och människorna omkring dig om barnets bästa har getts högsta prioritet när ett beslut fattades och på vilken grund. Om avgörandet undantagsvis inte är i enlighet med barnets bästa, måste detta motiveras för att synliggöra att man i första hand tog hänsyn till barnets bästa trots detta resultat. I motiveringarna ska man också trovärdigt ange varför barnets bästa inte var tillräckligt vägande för att gå före de övriga omständigheterna. En myndighet kan aldrig förneka ett barn de rättigheter som tryggats i lag eller hindra att de förverkligas genom att hänvisa till barnets bästa.     

I barnets rätt att i första hand få sitt bästa beaktat ingår barnets rätt att uttrycka sina åsikter i en fråga. Barnets bästa kan inte bedömas utan att höra barnet eller barnen/de unga. I bedömningen kan man utnyttja uppgifter som insamlats redan tidigare. Bedömningen av ett enskilt barns bästa hänger samman med den aktuella situationen och barnets liv som en helhet. Därför hör man barnet personligen.  När det är fråga om barn som en grupp – såsom barn med funktionsnedsättning som en del av en större grupp barn eller barnen som en del av kommunens befolkning, görs en barnkonsekvensanalys. Även där hör man de barn som saken gäller, fastän det inte skulle vara möjligt att höra alla. I barnkonsekvensanalysen finns det mångahanda sätt att höra barnen. 

Barnets bästa är inte detsamma som barnets åsikt – det finns situationer, där verksamhet som följer barnets eller den unga personens åsikt inte är förenlig med hens bästa. Barnets åsikt bör dock klarläggas och beaktas när man fattar beslut.  

LÄS MER
Ett praktiskt exempel på tre dimensioner i barnets bästa och på övervägande

Ut, för att lära och leka 

I en mottagningscentral som befinner sig på kommunens område bor en ensamförsörjarförälder med sitt 4-åriga barn. Föräldern är uttröttad och lider av psykiska problem. Familjen tillbringar dagarna på sitt rum. På mottagningscentralen funderar man om det skulle vara möjligt för barnet att få delta i småbarnsfostran. 

  • Barnets bästa som rättighet: Barnet har rätt till att man bedömer hens bästa och tillmäter det största vikt när situationen avgörs.  
  • Barnets bästa som tillvägagångsregel: Situationen måste bedömas och avgöras så snabbt som möjligt. Detta ska göras med hörande av barnet och med redovisning av den bedömning och övervägning som gjorts av situationen samt motiveringarna till det beslut som fattats. 
  • Barnets bästa som tolkningsprincip: Lagen om småbarnspedagogik och övrig lagstiftning förpliktar inte kommunen att erbjuda asylsökarbarn småbarnspedagogik. Man granskar frågan med Barnets bästa-glasögon och tar en prioritering av barnets bästa som utgångspunkt för lagtolkningen. Plats inom småbarnspedagogiken kan på så sätt erbjudas asylsökarbarnet, eftersom det är i enlighet med hens bästa – det främjar förverkligandet av många olika rättigheter för barnet.  
  • Barnets rätt att uttrycka sin åsikt: Man berättar för barnet om daghemmet och visar bilder av det. Där finns kompisar, där finns rolig verksamhet, man får leka, spela, knåpa, röra sig, där finns trygga vuxna som undervisar och tar hand om barnen. Föräldern kan inte komma med dit. Man frågar hur det skulle kännas för barnet att delta i småbarnspedagogiken och tar hänsyn till barnets åsikt i beslutet.  
  • Övervägande: Barnets rätt till likabehandling, lek, utveckling och högklassig undervisning skulle förverkligas, om barnet emellanåt skulle få komma bort från rummet på mottagningscentralen för att delta i pedagogisk verksamhet som stöder barnets utveckling. Det skulle alltså vara i enlighet med barnets bästa. Å andra sidan får kommunen utgifter, och man måste bilda en tilläggsplats för det nya barnet på de redan fulla daghemmen. Personalen får extra arbete, eftersom barnet inte talar finska eller svenska.

SLUTRESULTAT:

Barnets bästa ska ges större vikt än kommunens ekonomiska situation och arbetssituationen bland daghemmets arbetstagare, varför kommunen beslutar att erbjuda barnet en plats inom småbarnspedagogiken. En hel- eller deltidsplats inom småbarnspedagogiken är i denna situation det bästa alternativet med tanke på barnets bästa. Bedömningen, den utförda övervägningen och beslutet har upptecknats omsorgsfullt och sänds genast till familjen.   

Bedömningen av barnets bästa gäller individer och grupper

Barnets bästa är inte någon svartvit fråga med ett entydigt rätt eller fel svar. Ibland måste man välja det minst dåliga bland alternativen. Det är inte alltid som ett gott övervägande och en god beredning nödvändigtvis leder till önskat resultat. Det finns inte heller några färdiga lösningsmodeller. Varje barn och situation är olika, och livet kan gå på annat sätt än vad man tänkte. De avgöranden som gäller ett eller flera barn är sällan slutliga eller huggna i sten. Barnen och situationerna varierar, så även barnets bästa. Därför är färdigheterna att bedöma barnets bästa och handla därefter krävande kompetensområden, som det är skäl att utveckla och slå vakt om i kommunen.    

I fråga om ett enstaka barn förverkligas beaktandet av barnets bästa från fall till fall som en bedömning, i vilken man tar hänsyn till barnets personliga situation, förhållanden och behov. I sådana beslut som gäller barn kollektivt, som en mindre eller större grupp, förverkligas bedömningen av barnets bästa i form av en barnkonsekvensanalys. Dessutom ska barnets bästa ställas i främsta rummet i barnets dagliga liv såsom i småbarnspedagogiken, undervisningen och ungdomsarbetet.

 

FRÅGA
Ställ dessa frågor till dig själv:
  1. Har barnets bästa getts högsta prioritet i beslutsfattandet?
  2. Hur har detta motiverats?