Bild
För att växa behövs det stöd och trygghet

Rätt till liv, överlevnad och utveckling

Först: allt börjar från barndomen

LÄSTID: 4min
Video URL

 

Grunden för ett gott liv för människan ligger i barndomen och ungdomen. Ett barn behöver skydd mot hot och faror, men också många slags stöd för att utvecklas. Till en god barndom hör också lek, glädje och inlärning. 

Hur möjliggör kommunen att barnet utvecklas fullt ut

Varje barn har rätt till liv. Den offentliga makten ska garantera så goda förutsättningar som möjligt för barnets överlevnad, uppväxt och utveckling. Till utvecklingen hör den fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utvecklingen. 

Grunden för ett gott liv för en människa skapas i barndomen och ungdomen. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har barnet rätt till hälsa, trygghet, inlärning, lek, vila och fritid. I Finland förverkligas många av dessa rättigheter på ett bra sätt i många barns liv. Det är inte någon självklarhet att de förverkligas, utan det är resultatet av ett fortgående och planmässigt arbete. En betydande del av detta arbete utförs i kommunen exempelvis som en del av arbetet inom småbarnspedagogiken, läroanstalterna och ungdomsväsendet. 

Bakom barnets liv, överlevnad och utveckling finns det många faktorer, som antingen skyddar eller utgör en risk för barnet. Det är viktigt att stödja de resurser som finns och identifiera riskerna från och med barnets födelse för att man ska kunna stödja barnets uppväxt och utveckling med åtgärder som hjälper just detta barn och denna familj.  

Ett barn behöver lek, inlärning, fritid och glädje för att utvecklas.   
Bild
""

Främjar er kommun att också större barn kan leka fritt inom- och utomhus? Är unga välkomna att tillbringa sin fritid i offentliga och gemensamma lokaler? Erbjuds alla rekreations- och fritidsaktiviteter?  

Kommunerna bär ansvaret för sina små och unga invånares allmänna säkerhet. Är till exempel lek- och idrottsplatserna sådana att risken för olyckor är så liten som möjligt? Är de offentliga utrymmena och gatorna trygga också kvällstid? Är trafiken planerad så att ett barn eller en ung person som promenerar, cyklar eller skejtar klarar sig hem från sin utflykt frisk och tryggt?   

Barnens och situationer varierar individuellt och utifrån grupptillhörighet. För någon är det farligaste stället hemmet, andra hotas av mobbare i skolan, en tredje lämnar en hobby på grund av osakligt bemötande. Det kräver omfattande kompetens och samarbete av de kommunala tjänsteinnehavarna och arbetstagarna för att identifiera olika slags barn och situationer. 

Psykiskt och fysiskt våld, fattigdom och fortgående oro för hur man ska klara sig kastar en skugga över många barns liv. De kommunala tjänsterna kan vara av avgörande vikt.  

Får barnen och de unga hjälp och stöd av vuxna, om de behöver det?  

Hur säkrar man att varje barn och ung person har en trygg vuxen vid sin sida när hen själv eller de egna föräldrarna eller familjen annars har det svårt? 

I detta avsnitt talas det om hur en barnvänlig kommun säkerställer för varje ung kommuninvånare bästa möjliga barndom och ungdom och rätt till en trygg uppväxt och utveckling. 

På vad baserar sig barnets rätt att leva och utvecklas?

FN:s konvention om barnets rättigheter och de allmänna kommentarer som kompletterar den fastställer att barnet har rätt till ett så tryggt och gott liv som möjligt. Konventionen gäller som lag i Finland.   

Rätten till liv och utveckling ska förverkligas på barnets olika livsområden, som vart och ett regleras närmare i konventionen om barnets rättigheter. Konventionens delområden är hälsovård, utbildning, barnskydd, fritidstjänster och kultur. 

Utveckling innebär att varje individ får utvecklas enligt egen förmåga och så fullständigt som möjligt. 

Enligt konventionen har barnet rätt till en tillräcklig levnadsstandard enligt sin utveckling och till avgiftsfri grundskola. Den offentliga makten ska hindra att skolgången avbryts och stödja den unga personen till studier efter grundskolan. 

Barnet har också rätt till vila, lek och fritid samt konst- och kulturupplevelser. All verksamhet som äventyrar barnets utveckling och uppväxt är förbjuden. Barnet har rätt att inte bli utsatt för något slags psykiskt eller fysiskt våld. Barnet har rätt att leva så friskt som möjligt och få vård vid behov.