Kuva

Lasten ja perheiden oikeus peruspalveluihin

Suomesta turvaa hakevat lapset ja perheet ovat oikeutettuja monenlaisiin palveluihin. ​ Koulussa ja päiväkodissa olisi tärkeää jakaa perheille tietoa saatavilla olevista palveluista. Tältä sivulta löydät materiaalia tiedon jakamisen tueksi. 

Vastaanottojärjestelmässä on tunnistettu, että erityisesti Ukrainasta paenneet perheet eivät löydä kaikkia heille kuuluvia palveluita Suomessa. Monet eivät ole halunneet hyödyntää vastaanottokeskuksen palveluita, esim. terveystarkastusta, jonka yhteydessä voitaisiin  ohjata tarjolla oleviin palveluihin. Myös kielitaito saattaa estää hakeutumista palveluiden piiriin.  

Sisäministeriön kesällä 2022 tekemän selvityksen mukaan Ukrainasta paenneilla ihmisillä ei ollut riittävästi tietoa palveluista, esimerkiksi lisätietoa terveyspalveluista kaipasi lähes 60% kyselyyn vastanneista ukrainalaisista. ​Tammikuussa 2023 julkaistun (Sitran, sisäministeriön ja E2 Tutkimuksen) katsauksen mukaan vaikeissa tilanteissa olevia ukrainalaisia jää ilman apua. Avun saantia hankaloittavat katsauksen mukaan kieliongelmat, puutteet luottamuksessa viranomaisiin sekä ukrainalaisten liikkuvuus paikkakunnalta toiselle. Katsauksessa nostetaan myös esiin se, että lasten pääsyä eri palveluiden piiriin ja tarvittaessa lastensuojelun piiriin on arvioitava.

Koulunkäynti ja ja varhaiskasvatus kiinnittävät perheitä asuinpaikkakunnille. Koulu ja varhaiskasvatus tavoittavat suurimman osan Suomessa asuvista lapsista ja heidän vanhemmistaan, ja siksi ne voivat välittää tehokkaasti tietoa paenneille perheille. Koulun rooli kotoutumisessa on tärkeä.

Suomen UNICEF ja Suomen Vanhempainliitto ovat tuottaneet opettajille vanhempainiltamallin, jonka avulla opettaja voi välittää tietoa lapsille kuuluvista peruspalveluista lasten huoltajille.​ ​

Hyvä huomioida

  • Riskinä on, etteivät yksin tulleet lapset hae tilapäistä suojelua huostaanoton pelossa ja jäävät silloin vaille muitakin palveluita. ​ On tärkeää varmistaa, että Suomesta turvaa hakevat lapset ja aikuiset saavat riittävästi luotettavaa tietoa esimerkiksi perheiden palveluista.​

  • Palveluista ja prosesseista tulisi viestiä  lapselle ja perheenjäsenelle ymmärrettävästi ja selkeästi. Esimerkiksi tietoa lastensuojelusta tulisi antaa eri kielillä. Tiedon tulee olla myös saavutettavaa.​

Hyvä käytäntö

Eräässä kunnassa keväällä kouluun ilmoittautuneet oppilaat ja heidän vanhempansa kutsuttiin koululle tutustumaan suomalaiseen kouluun ja saamaan tietoa kaipaamistaan teemoista. Tilaisuuden järjestivät koulun rehtori ja opettajat. Kaikki kutsutut oppilaat vanhempineen tulivat paikalle. Heille kerrottiin lyhyesti koulusta ja sen käytänteistä sekä kierrettiin koulun tiloja.

Rehtorin mukaan keskustelussa nousi esiin paljon kysymyksiä liittyen muihinkin asioihin kuin kouluun. Kysymyksiin pyrittiin vastaamaan parhaan mukaan. Tilaisuudessa oli mukana ukrainankielinen opettaja, joka toimi tulkkina. ​

Vinkkejä

UNICEFin tuottama materiaali: