Kuva

Kaikilla Suomessa pysyvästi oleskelevilla lapsilla on oikeus käydä suomalaista koulua. Sekä koulu että varhaiskasvatus tarjoavat lapsille oppimisympäristön lisäksi mahdollisuuden tavata muita lapsia ja ylläpitää turvallisuuden tunnetta lisäävää arkirytmiä. ​ 

Tilapäistä suojelua saavilla lapsilla ei ole kotikuntalain mukaista kotikuntaa, jolloin he eivät ole oppivelvollisia. Tilapäistä suojelua saaville tulee kuitenkin järjestää perusopetuslain edellyttämä mahdollisuus osallistua perus- ja esiopetukseen samaan tapaan kuin oppivelvollisuusikäisille turvapaikanhakijalapsille.

Kunta ei sen sijaan ole velvoitettu järjestämään varhaiskasvatusta kaikille tilapäistä suojelua saaville lapsille. Kunnan on kuitenkin järjestettävä varhaiskasvatusta esimerkiksi silloin, jos lapsen huoltaja työskentelee tai opiskelee. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää tilapäistä suojelua saaville lapsille myös, jos sen arvioidaan tukevan lapsen hyvinvointia ja oppimista.​

Ongelmia

  • Oppivelvollisuusikäiset lapset eivät kaikki käy suomalaista koulua.​
  • Suomalainen koulujärjestelmä ei tunnista tilannetta, jossa suojelua saava lapsi käykin etäkoulua lähtömaassa.​
  • Varhaiskasvatukseen ei ole pääsyä kaikilla lapsilla johtuen varhaiskasvatuslain tulkinnanvaraisuudesta​. Tällöin lapsi ei pääse osaksi suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutta, joka loisi hänelle parhaimmat edellytykset kasvaa täyteen potentiaaliinsa. ​ Lapsen huoltajan näkökulmasta ongelma on, että lapselle ei saada varhaiskasvatuspaikkaa ennen kuin vanhempi on saanut työ- tai opiskelupaikan. Työnhaku ja muu asioiden hoitaminen on haastavaa lasten kanssa, myöskään töiden aloittaminen ei onnistu.

Hyvä huomioida

  • Osa Ukrainasta paenneista lapsista käy ukrainalaista etäkoulua.
  • Päivähoitopaikan hakeminen on vieras ja melko byrokraattinen prosessi, jota voi helpottaa lisäämällä viestintää eri kielillä sekä ulottamalla palveluohjausta kunnan eri toimijoihin.​
  • Monet teini-ikäiset hakeutuvat töihin koulunkäynnin sijaan. Vanhemmille ja nuorille on hyvä antaa tietoa Suomen lainsäädännöstä sekä lapsen oikeudesta käydä koulua.​
  • Sodan keskeltä paenneet lapset eivät välttämättä ole koulukuntoisia vaan tarvitsevat ensisijaisesti mielenterveyspalveluita.​

Vinkkejä

Tiedon lisääminen suomalaisesta koulusta paenneiden lasten omalla kielellä, myös vanhemmille, esim:

Viranomaisten tukimateriaaleja ammattilaisille: