Bild
Jag hör till gänget, jag är viktig och jag påverkar

Delaktighet

Vad säger lagen om barnets delaktighet?

LÄSTID: 4min

I stadganden om barndelaktighet ingår ett flertal lagar. Det ankommer även på de kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare som inte är i direkt kontakt med barn och unga i sitt arbete att främja delaktigheten.  

I stadganden om delaktighet ingår ett flertal lagar

I konventionen om barnets rättigheter konstateras ATT 

barnet ska ha rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör barnet 

Många andra lagar, såsom lagen om allmänna bibliotek och markanvändnings- och bygglagen förpliktar till att höra kommuninvånarna. Till dessa kommuninvånare hör även barnen.  

Främjandet av delaktigheten begränsar sig inte bara till dem som arbetar direkt med barn och unga. Förpliktelserna att främja delaktighet gäller i kommunen även dem som inte är direkt i kontakt med barn i sina arbetsuppgifter. 

  

MER INFORMATION
Läs mer ingående om den lagstiftning som bestämmer om delaktighet

Enligt Finlands grundlag ska barn bemötas som jämlika individer och de ska ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva. 

Kommunallagen förpliktar kommunen att inrätta ett ungdomsfullmäktige och sörja för dess verksamhetsförutsättningar. Ungdomsfullmäktige ska ges möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och uppföljning inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för kommuninvånarnas välfärd, hälsa, studier, livsmiljö, boende eller rörlighet samt även i andra frågor som ungdomsfullmäktige bedömer som betydelsefulla med tanke på barn och unga. Ungdomsfullmäktige ska tas med när barns och ungas deltagande och hörande av barn och unga utvecklas i kommunen.  

Ungdomslagen förpliktar kommunen att höra de unga i alla de angelägenheter som gäller dem. Med unga avses i ungdomslagen alla personer som inte har fyllt 29 år. 

I lagen om grundläggande utbildning beskrivs varje elevs rätt att delta. Elevkåren är ett lagstadgat organ som utgörs av eleverna och som deltar i utvecklingen av skolan. Dess uppgift är att främja samarbete mellan eleverna, öka elevernas påverkningsmöjligheter och delaktighet och utveckla samarbetet mellan eleverna och utbildningsanordnaren. 

Enligt lagen ska alla elever ha möjlighet att delta i skolans verksamhet och utveckling samt ha möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller elevernas ställning. Eleverna ska ges möjlighet att delta i beredningen av läroplanen och de planer som hänför sig till den och i beredningen av skolans ordningsstadga. 

Enligt läroplanen utgör delaktighet grundvalen för hela skolarbetet. Man sörjer för att eleverna får erfarenhet av samarbete och demokratisk verksamhet i den egna undervisningsgruppen, skolan och dess närmiljö samt i olika slags nätverk. Elevernas deltagande i planeringen av skolarbetet och verksamheten i deras grupp är ett naturligt sätt att stärka delaktigheten.     

Lagen om småbarnspedagogik garanterar delaktighet för barn, föräldrar och övriga vårdnadshavare. Syftet med den i lagen avsedda småbarnspedagogiken är att säkerställa barnets möjligheter att få delta i och påverka sådana angelägenheter som berör barnet självt. De ska beredas möjlighet att delta på olika nivåer i verksamheten, i planeringen, genomförandet och utvärderingen. Vid planeringen, genomförandet och utvärderingen av småbarnspedagogiken för ett barn ska barnets åsikter och önskemål utredas och beaktas enligt barnets ålder och utveckling.  

Barnskyddslagen stadgar om barnets delaktighet när hens livssituation förutsätter barnskyddsåtgärder. Då barnskydd genomförs ska barnets önskemål och åsikter utredas och beaktas med hänsyn till barnets ålder och utvecklingsnivå. Barnets åsikter ska utredas lyhört samt så att det inte onödigt skadar relationerna mellan barnet och föräldrarna och andra personer som står barnet nära. Sättet att utreda barnets åsikt och dess huvudsakliga innehåll ska antecknas i de barnskyddshandlingar som rör barnet.