Bild
För att växa behövs det stöd och trygghet

Rätt till liv, överlevnad och utveckling

Våld är en del av alltför många barns liv

LÄSTID 7min

Barnet har rätt till ett liv utan något som helst slag av våld – att inte bli föremål för våld, se våld eller på annat sätt bli utsatt för det. Denna rätt förverkligas inte på långt när för alla de barn som lever i Finland. Kommunen har en nyckelposition som garant för barnet.   

Det finns våld i alla slags familjer

Du tvingar mig in i din grymhet 
”Du vrider på kranen, på kallt, för fullt. Du tvingar mig under, in i kylan, in i din grymhet. Med kläderna på. Det kalla vattnet gör ont, mer än dina slag. Men jag älskar dig mamma. Jag låter dig göra så här, jag litar på att du vet vad som är rätt åt mig. Jag litar på dig, jag tror på dig. Jag älskar dig mamma.”  
- Signaturen Pikkumyy i verket Minä jaksan tämän päivän, Centralförbundet för Barnskydd 2019 

Varje barn har på grundval av stadganden och konventioner rätt till omvårdnad och ett liv utan något som helst slag av våld – att inte uppleva våld men inte heller att bli tvungen att bevittna det eller vara rädd för våld. Denna rätt förverkligas inte på långt när i alla finländska barns och ungas liv. 

Våld är skadligt bruk av makt, kontroll eller fysisk kraft eller att hota därmed. Det kan vara fysiskt: att slå, sparka, lugga, örfila, piska eller sexuellt våld, men också psykiskt: att skrika, hota, skymfa eller förringa barnet. 

Våld är också vanvård, mobbning eller olika typer av sexuella trakasserier

Det finns våld i alla slags familjer oberoende av förmögenhet, bostadsområde, socioekonomisk status och familjeform. Till upplevelser av våld hänförs också att ett barn eller en ung person blir tvungen att leva med eller bevittna våld i sin omgivning eller leva i en atmosfär av rädsla, även om våldet inte direkt riktar sig mot barnet.   

Enligt statistiken har antalet offer i misshandelsbrott som riktats mot barn och unga ökat under de tio senaste åren. Gärningsmännen är vuxna eller andra minderåriga. Det är viktigt att observera att myndigheterna inte får vetskap om allt våld och att det därigenom inte kommer med i statistiken, utan är dold brottslighet som bara offren och den närmaste kretsen känner till. Det är ofta en hög tröskel för att berätta on våld, och skam och rädsla kan hindra anmälning.   

Ett barn eller en ung person kan också själv göra sig skyldig till ett brott. Det är då viktigt att minnas att även ett barn som gjort sig skyldigt till ett brott i första hand är ett barn. Förutom kroppsskador och psykiska men ökar våld risken för utslagning. I värsta fall kan våld leda till döden. Skadliga upplevelser under barndomen såsom våld och vanvård har enligt undersökningar samband med riskbeteende, mentala problem och prevalens i vuxen ålder samt en generationsöverskridande ond cirkel av våld.  

Enligt materialet i en omfattande finsk-svensk undersökning hade sex procent av såväl mödrarna som fäderna gjort sig skyldiga till fysiskt våld mot sitt under 2-åriga barn minst en gång under året före undersökningen: slagit eller daskat till, sparkat, kastat med ett föremål eller försökt slå sitt barn med ett föremål eller skakat om barnet. Enligt samma undersökning hade ungefär en tredjedel av föräldrarna riktat olika slag av våld mot sitt barn under 13 år (inkl. psykiskt våld) minst en gång i månaden under året före undersökningen.  (Hyvärinen 2017 (på finska)) 

Enligt enkäten Hälsa i skolan (2019) är barn med utländsk bakgrund, funktionshindrade, barn som hör till sexuella eller könsminoriteter eller är placerade utanför hemmet mer benägna även att bli föremål för våld och sexuella trakasserier.  

Bild
""

 

Mobbning och trakasserier kan vara fysiska eller verbala samt indirekta såsom systematisk uteslutning ur en grupp. Man kan bli föremål för dem direkt, öga mot öga eller exempelvis i sociala medier eller via spel. 

Mobbning som sker i skolan kan också kallas våld i skolan. Enligt enkäten Hälsa i skolan (2019) upplevde sju procent av fjärde- och femteklassisterna på lågstadiet mobbning varje vecka. Av åttonde- och niondeklassisterna på högstadiet upplevde sex procent mobbning varje vecka och var femte elev upplevde mobbning mer sporadiskt.  

Det är mycket vanligt med sexuella trakasserier

Olika slags tjänster i digitala medier är vardag för barn och unga och en integrerad del av barnens och de ungas sociala miljö. De är av stor betydelse i barnens och de ungas ömsesidiga kommunikation samt exempelvis i kontakterna med föräldrar och andra vuxna. 

De unga har begränsad information om hur och vart man kan anmäla trakasserier. 

Utöver de positiva effekterna är det viktigt att observera att det är det vanligt att barn och unga upplever sexuella trakasserier och därtill ansluten mobbning i digitala medier. Enligt enkäterna Hälsa i skolan har över 30 procent av de minderåriga sett sexuella trakasserier som utövats av andra barn och unga i digitala medier under året före undersökningen. Trakasserierna är oftast i form av att det sänds sexuella bilder eller videor till barnen eller att man ber dem sända bilder av sig själva.    

 

MER INFORMATION
Läs mer om hur man kan gripa in i sexuella trakasserier

Det är allmänt på nätet och spelplattformerna med så kallad grooming, dvs. att barn blir lockade för sexuella syften. Fler än vart tionde barn har pratat på nätet med en tidigare okänd person. Av de barn som har inlett sådana kontakter har upp till en tiondedel råkat i en situation där diskussionspartnern ber barnet klä av sig. (Enkäten Hälsa i skolan 2019; Rädda barnen rf 2018.) 

Av högstadiets flickor på åttonde och nionde klassen berättar var tredje i enkäten Hälsa i skolan (2019) att de har upplevt störande sexuella förslag eller trakasserier under året. Av pojkarna gäller detta en knapp tiondel.    

Barn och unga har enligt undersökningar bara liten kännedom om lagstiftningen i anknytning till sexuella trakasserier samt om hur och vart man kan och ska anmäla trakasserier. Skamkänsla är en central orsak till att barn och unga inte tillnärmelsevis alltid berättar om sexuella trakasserier för en vuxen. 

De kommunala tjänsteinnehavarna, arbetstagarna och beslutsfattarna ska säkerställa att barn och unga får information om sina rättigheter, om det stöd som finns för dem som redan råkat ut för våld och exempelvis trakasserier som sker på nätet. Till undervisningen i digital kompetens hör också att få redskap för att skydda sig. Kommunen ska skapa en öppen verksamhet med en atmosfär där man vågar tala om svåra saker. Det ska göras klart för barnen att alla sorters våld alltid är fel och att det alltid är den vuxna som bär ansvaret för alla situationer, inte barnet.     

Via småbarnspedagogiken, den grundläggande undervisningen, fritidsverksamheterna och socialtjänsterna når kommunen sin barnbefolkning. Det lönar sig att utnyttja dessa kanaler effektivt också i arbetet mot våld och trakasserier. Dessutom lönar det sig att i arbetet utnyttja handlingsplanen Väkivallaton lapsuus (2020; i synnerhet kapitel 11).