Indikaattorit

Nykytilan kartoituksen indikaattorit 

Huom! Voit vastata lomakkeen indikaattorikysymyksiin vain, jos kuulut Lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttavan kunnan koordinaatioryhmään ja olet kirjautuneena palveluun. Kaikki voivat tarkastella lomakkeen kysymyksiä.

Lapsiystävällinen kunta -mallin viiteen sisällölliseen teema-alueeseen liittyy indikaattoreita, jotka kartoittavat lapsen oikeuksien toteutumista kunnan rakenteissa ja prosesseissa. Osaan teemoista liittyy myös lasten hyvinvoinnin tilaa ja muutosta kuvaavia tulosindikaattoreita. Lisäksi nykytilan kartoitus sisältää Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamiseen liittyviä indikaattoreita. Kehittämistyön pitkän aikavälin tavoitteena on, että kunta saavuttaa erinomaisen tason kaikissa indikaattoreissa... Lue lisää

Rakenne- ja prosessi-indikaattorit

Indikaattori 22
  Osoita
  Tila

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Lapsi yksilönä: Kunnassa on käytössä selkeät ohjeistukset lapsen edun ensisijaisen huomioon ottamisen systemaattiseksi toteuttamiseksi. Lapsen edun arvioimista tekee yhdessä pätevien ammattilaisten joukko.
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Lapsen edun ensisijaisen huomioon ottamisen systemaattisen toteuttamisen tueksi yksittäistä lasta koskevissa hallinnollisissa päätöksissä ei ole laadittu ohjeistuksia.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Lapsen edun ensisijaisen huomioon ottamisen toteuttamisen tueksi on kunnassa laadittu ohjeistuksia joillakin toimialoilla. Ohjeita hyödynnetään jonkin verran.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Lapsen edun ensisijaisen huomioon ottamisen systemaattisen toteuttamisen tueksi on kunnassa käytössä selkeät ohjeistukset, joita eri toimialojen työntekijät hyödyntävät jonkin verran yksittäistä lasta koskevissa hallinnollisissa päätöksissä.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Lapsen edun ensisijaisen huomioon ottamisen systemaattisen toteuttamisen tueksi on kunnassa käytössä koko kunnan tasolla hyväksytyt, yhteiset selkeät ohjeistukset, joita eri toimialojen työntekijät hyödyntävät aktiivisesti yksittäistä lasta koskevissa hallinnollisissa päätöksissä. Kunnan työntekijät kokevat, että heillä on riittävästi aikaa lapsen edun arvioimisen tekemiseen. Lapsen edun täytäntöönpanoa tuetaan kunnassa esim. mentoroinnin ja koulutusten avulla.
Indikaattori 23
  Osoita
  Tila

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Lapsi yksilönä: Lapsen edun ensisijaisuus on otettu huomioon systemaattisesti ja kattavasti kaikissa yksittäistä lasta koskevissa hallinnollisissa päätöksissä.
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Lapsen edun arviointi on avattu ja sen vaikutukset päätökseen on perusteltu kaikissa yksittäistä lasta koskevissa päätöksissä ja toimenpiteissä, mutta viranomaisella ei ole ollut riittävästi resursseja (esim. aika) tehdä sitä tarpeeksi kattavasti.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Lapsen edun arviointi on avattu ja sen vaikutukset päätökseen on perusteltu kaikissa yksittäistä lasta koskevissa päätöksissä ja toimenpiteissä. Viranomaisella on ollut mahdollisuus kerätä kaikki tosiseikat ja tiedot sekä vahvistaa ja analysoida ne osana lapsen edun arviointia.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Lapsen edun arviointi on avattu ja sen vaikutukset päätökseen on perusteltu kaikissa yksittäistä lasta koskevissa päätöksissä ja toimenpiteissä. Viranomaisella on ollut mahdollisuus kerätä kaikki tosiseikat ja tiedot sekä vahvistaa ja analysoida ne osana lapsen edun arviointia. Lapsen edun arviointi on tehty noudattaen lapsen edun menettelytapoja (kuten lapsen kuuleminen ja riittävä ripeys prosessissa).
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Lapsen edun arviointi on avattu ja sen vaikutukset päätökseen on perusteltu kaikissa yksittäistä lasta koskevissa päätöksissä ja toimenpiteissä. Viranomaisella on ollut mahdollisuus kerätä kaikki tosiseikat ja tiedot sekä vahvistaa ja analysoida ne osana lapsen edun arviointia. Lapsen edun arviointi on tehty noudattaen lapsen edun menettelytapoja (kuten lapsen kuuleminen ja riittävä ripeys prosessissa). Lasten kokemus on, että päätös ja lapsen edun arviointi on pystytty tekemään oikea-aikaisesti/lyhyessä ajassa ja että heitä on kuultu arviointiprosessissa lapsiystävällisellä tavalla.
Indikaattori 24
  Osoita
  Tila

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Lapset ryhmänä: Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönoton ja systemaattiseen toteuttamisen tueksi on kunnassa käytössä selkeät ohjeistukset. Lapsivaikutusten arviointia tekee yhdessä pätevien ammattilaisten joukko.
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
LAVAn käyttöönoton ja systemaattisen toteuttamisen tueksi ei ole laadittu ohjeistuksia.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
LAVAn käyttöönoton ja systemaattisen toteuttamisen tueksi on kunnassa laadittu ohjeistuksia joillakin toimialoilla. Ohjeita hyödynnetään jonkin verran.
Taso 3: Toteutuu hyvin
LAVAn käyttöönoton systemaattisen toteuttamisen tueksi on kunnassa käytössä selkeät ohjeistukset, joita eri toimialojen työntekijät sekä päättäjät hyödyntävät jonkin verran. Kunnan työntekijät kokevat, että heillä on riittävästi aikaa LAVAn tekemiseen.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
LAVAn käyttöönoton ja systemaattisen toteuttamisen tueksi on kunnassa käytössä koko kunnan tasolla hyväksytyt, yhteiset selkeät ohjeistukset, joita eri toimialojen työntekijät sekä päättäjät hyödyntävät aktiivisesti. Kunnan työntekijät kokevat, että heillä on riittävästi aikaa LAVAn tekemiseen. Päättäjät kokevat, että LAVA tukee päätöksentekoa. LAVAa tuetaan kunnassa esim. mentoroinnin ja koulutusten avulla. LAVAn tukemiseksi on luotu sektorirajat ylittävä valmistelurakenne ja prosessitukea valmistelijalle.
Indikaattori 25
  Osoita
  Tila

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Lapset ryhmänä: Lapsivaikutusten arviointeja (LAVAa) toteutetaan kunnassa systemaattisesti.
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Kunnassa on toteutettu yksi tai ei yhtään LAVAa. LAVAa ei tunneta eikä sitä nähdä tarpeelliseksi.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Kunnassa toteutetaan LAVAa satunnaisesti, kun käsiteltävä/päätettävä asia koskee lapsia tai lapsiryhmiä. Arviointeja on jo toteutettu kunnassa muutamilla eri toimialoilla. LAVAa varten kerätään jonkin verran tietoa. Lasten sekä perheiden/huoltajien näkemysten huomiointi ja osallisuus varmistetaan satunnaisesti osana LAVAa. Arvioinnit dokumentoidaan eri toimialoilla eri tavoin.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Kunnassa on laadittu linjaus, jonka pohjalta LAVAa toteutetaan lähes aina, kun käsiteltävä/päätettävä asia koskee lapsia tai lapsiryhmiä. Arviointeja on jo toteutettu kunnassa useilla eri toimialoilla. Lapsivaikutusten arviointia varten kerättävä tieto on kattavaa. Lasten sekä perheiden/huoltajien näkemysten huomiointi ja osallisuus varmistetaan useimmiten osana LAVAa. Arvioinnit dokumentoidaan ja aiemmin toteutettujen arviointien tieto on kaikkien kunnan viranhaltijoiden ja päättäjien saatavilla. Päättäjät kokevat, että LAVA tukee päätöksentekoa.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Kunnassa on laadittu linjaus, jonka pohjalta LAVAa toteutetaan systemaattisesti aina, kun käsiteltävä/päätettävä asia koskee lapsia tai lapsiryhmiä. Arviointeja on jo toteutettu kunnassa kaikilla eri toimialoilla. LAVAa varten kerättävä tieto on kattavaa, ja sitä on koottu kunnan yhteiseksi tietopohjaksi. Lasten (sekä perheiden/huoltajien) näkemysten huomiointi ja osallisuus varmistetaan aina systemaattisesti osana LAVAa. Arvioinnit dokumentoidaan hyvin, ja ne liitetään osaksi päätösasiakirjoja. Aiemmin toteutettujen arviointien tieto on helposti kaikkien kunnan viranhaltijoiden ja päättäjien saatavilla. Päättäjät kokevat, että LAVA tukee päätöksentekoa.
Indikaattori 26
  Osoita
  Tila

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Kunta jäljittää ja seuraa poikkihallinnollisesti julkisten varojen käyttöä lapsiin sekä tekee lapsivaikutusten arviointia talousarviopäätöksistään (lapsibudjetointi eli LABU).
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Kunta ei vielä pysty jäljittämään varojen käyttöä lapsiin. Kunnassa ei ole vielä otettu askeleita LABUn hyödyntämiseksi.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Kunta satunnaisesti jäljittää ja seuraa poikkihallinnollisesti varojen käyttöä lapsiin. Kunnassa on otettu ensimmäisiä askeleita tai tehty kokeiluita LABUn käyttöönottamiseksi.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Kunta suurimmalta osin jäljittää ja seuraa poikkihallinnollisesti varojen käyttöä lapsiin ja analysoi vaikutuksia. LABU on usein osana lapsivaikutusten arvioinnin prosesseja. LABUun on malli/malleja, nimetty toteuttajataho ja se on juurrutettu osaksi joitain talousprosesseja. LABUa toteutetaan kunnassa, mutta sille ei vielä ole löydetty vakiintunutta muotoa. Kunnassa tarvitaan vielä lisää perehtymistä LABUn tulosten tulkintaan ja johtopäätösten tekemiseen niiden pohjalta.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Kunta systemaattisesti jäljittää ja seuraa poikkihallinnollisesti varojen käyttöä lapsiin ja analysoi vaikutuksia. LABU on systemaattisena osana lapsivaikutusten arvioinnin prosesseja. LABUun on kunnassa yhdenmukainen malli, nimetty toteuttajataho ja se on juurrutettu osaksi talousprosesseja. Lapsibudjetointia tehdään yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa LABUun. Henkilöstön LABU-osaamista ja teknisiä ratkaisuja kehitetään.

Tulosindikaattorit

Indikaattori 27
  Osoita
  Tila
Elämään tyytyväisyys

(erittäin tyytyväinen elämäänsä tai melko tyytyväinen elämäänsä)

Kunnan arvo Kansallinen keskiarvo
Vuosi
2019
%
4. ja 5. luokan oppilaat
89,5%
%
8. ja 9. luokan oppilaat
79,5%
%
Lukio 1. ja 2. vuosi
74,5%
%
Ammatillinen oppilaitos
76,1%
Tietolähde: Kouluterveyskysely 2019
Vuosi
2021
%
4. ja 5. luokan oppilaat
85,1%
%
8. ja 9. luokan oppilaat
68,2%
%
Lukio 1. ja 2. vuosi
68,4%
%
Ammatillinen oppilaitos
70,8%
Tietolähde: Kouluterveyskysely 2021
Indikaattori 28
  Osoita
  Tila
Elämään tyytyväisyys

(erittäin tyytyväinen elämäänsä tai tyytyväinen elämäänsä)

(HUOM. maakuntakohtainen arvo, jos ei kuntakohtaista saatavilla)

Kunnan arvo Kansallinen keskiarvo
Vuosi
2017
%
8. ja 9. luokan oppilaat, toimintarajoitteiset nuoret
49,7%
%
8. ja 9. luokan oppilaat, ulkomaista syntyperää olevat nuoret
64,4%
Tietolähde: Kouluterveyskysely 2017