Nykytilan kartoituksen indikaattorit 

Tällä sivulla pääsette vastaamaan indikaattorikysymyksiin. Vastaukset tallentuvat automaattisesti.

Täältä löydätte tarvittavat ohjeet indikaattorikysymyksiin vastaamiseen:

Huom! Voit vastata lomakkeen indikaattorikysymyksiin vain, jos kuulut Lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttavan kunnan koordinaatioryhmään ja olet kirjautuneena palveluun. Kaikki voivat tarkastella lomakkeen kysymyksiä.

 

Rakenne- ja prosessi-indikaattorit

Indikaattori 9
  Osoita
  Tila

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Kunnan toiminnan suunnittelussa huomioidaan haavoittuvassa asemassa ja syrjinnän vaarassa olevien lasten ja perheiden näkökulma. Kerätkää vastaukset toimialakohtaisesti.
 • ulkomaalaistaustaiset lapset
 • turvapaikanhakijalapset                                                                                                           
 • vieraskieliset lapset
 • seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret
 • mielenterveysongelmia kohdanneet lapset / kohdanneiden perheiden lapset  
 • päihdeongelmia kohdanneet nuoret / kohdanneiden perheiden lapset                                                                                    
 • vähävaraisten perheiden lapset
 • toimintarajoitteiset, neuropsykiatrisesti oireilevat, pitkäaikaisesti sairaat tai vammaiset lapset 
 • syrjäseudulla tai sosioekonomisesti heikommin toimeentulevalla alueella asuvat lapset
 • syntymäkodin ulkopuolelle sijoitetut lapset
 • saamelais- ja romanilapset                                                                    
 • uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat lapset 
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
On pohdittu yksittäisen lapsiryhmän tai yksittäisen toimialan osalta tai ei ole pohdittu lainkaan.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä käytetään satunnaisesti joidenkin lasten ja nuorten kokemustietoa ja näkemyksiä syrjinnän muodoista ja ulkopuolisuuden kokemuksista. Muutamat toimialat ja yksiköt ovat joskus pohtineet, miten haavoittuvien lapsiryhmien yhdenvertaisuuden ja osallistumisen esteitä voidaan poistaa ja ehkäistä.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä käytetään joidenkin eri ryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten kokemustietoa ja näkemyksiä syrjinnän muodoista ja ulkopuolisuuden kokemuksista sekä eri ryhmien osalta eriteltyä tilastotietoa. Lähes kaikki toimialat ja yksiköt ovat pohtineet, miten lähes kaikkien haavoittuvien lapsiryhmien yhdenvertaisuuden ja osallistumisen esteitä voidaan poistaa ja ehkäistä.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä käytetään eri ryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten kokemustietoa ja näkemyksiä syrjinnän muodoista, ulkopuolisuuden kokemuksista sekä eri ryhmien osalta eriteltyä tilastotietoa. Kaikki toimialat ja yksiköt ovat pohtineet, miten kaikkien haavoittuvien lapsiryhmien yhdenvertaisuuden ja osallistumisen esteitä voidaan poistaa ja miten syrjintää voidaan ehkäistä. Syrjinnän ehkäisyssä huomioidaan syrjinnän eri muodot, esimerkiksi systemaattinen torjuminen, asettaminen muita huonompaan asemaan ja toimimatta jättäminen.
Indikaattori 10
  Osoita
  Tila

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Kunta kohdentaa resursseja tai erityistä tukea haavoittuvassa asemassa oleville lapsille.
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Ei kohdennettua tukea.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Kunnassa on käytössä muutamia positiivisen erityiskohtelun muotoja, ei kohdennettuja resursseja.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Kunta kerää tietoa kohdentamisen mahdollistamiseksi, ja kunnassa on useampia positiivisen erityiskohtelun muotoja ja resursseja on kohdennettu haavoittuvassa asemassa olevien lasten tukemiseen.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Kunnassa kerätään kattavasti tietoa esim. sosioekonomisesti heikossa asemassa olevien alueiden ja koulujen tunnistamiseksi. Käytössä on useita positiivisen erityiskohtelun muotoja ja rahoitusmalleja resurssien ja tuen kohdentamiseen haavoittuvassa asemassa oleville. Kaavoitusratkaisuilla ehkäistään alueellista eriarvoistumista.
Indikaattori 11
  Osoita
  Tila

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Kunta ehkäisee syrjintää pyrkimällä vaikuttamaan kuntalaisten asenteisiin.
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Kunnassa ei ole vielä tartuttu toimeen syrjivien asenteiden muuttamiseksi.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Kunnassa on joskus toteutettu yksittäisiä kampanjoita tms. tai niitä on suunnitteilla. Oman viestinnän vaikutuksia syrjinnän ehkäisyyn ei ole mietitty. Kunnan omassa viestinnässä puututaan reaktiivisesti syrjintään, mutta ei aktiivisesti edistetä rasismin ja syrjinnän vastaisuutta ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa puhetapaa ja asenteita.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Yksittäisiä kampanjoita tms. syrjinnänvastaista kuntalaisviestintää on ollut ja tulossa. Kunnan oma viestintä edistää moninaisuuden näkymistä arjessa. Kunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmiin on kirjattu toimenpiteitä rasismia ja syrjintää vastaan.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Kunnalla on (mahdollisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa) kampanjoita, sitoumuksia ja aktiivista viestintää kuntalaisille rasismin ja syrjinnänvastaisesta työstä. Vapaa sivistystyö, kirjastot, työväenopistot, urheiluseurat yms. toimivat aktiivisesti syrjintää vastaan. Kunnan oma viestintä edistää moninaisuuden näkymistä arjessa. Kunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmiin on kirjattu toimenpiteitä rasismia ja syrjintää vastaan. Syrjinnän vaarassa olevat kuntalaiset, lapset ja/tai järjestöt ovat mukana kampanjoiden ja toiminnan suunnittelussa ja niiden vaikutusten arvioinnissa.
Indikaattori 12
  Osoita
  Tila

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Lapsia koskevaa tutkimus-, kokemus- ja viranomaistietoa eritellään kunnassa niin, että keskiarvon sijaan pystytään analysoimaan eri lapsiryhmien tilanne (esim. koulukiusaamisen osalta ulkomaalaista syntyperää olevien ja toimintarajoitteisten lasten tilanne sekä kunnan sisäiset alueelliset erot).
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Tietoa ei vielä tarkastella eriytetysti.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Tietoa tarkastellaan joidenkin lapsiryhmien ja alueiden osalta. Tarkastelun tulokset johtavat harvoin käytännön toimiin tai ohjaavat päätöksentekoa.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Tietoa tarkastellaan lähes kaikkien lapsiryhmien ja alueiden osalta. Tarkastelun tulokset johtavat melko usein käytännön toimiin tai ohjaavat päätöksentekoa. Lapset ja nuoret ovat mukana tulkitsemassa ja kommentoimassa esim. kouluterveyskyselyn tuloksia.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Hyödynnettävä tieto on monipuolista ja sitä tarkastellaan eri lapsiryhmien ja eri alueiden osalta. Jos tietoa ei ole mahdollista eritellä, keksitään vaintoehtoisia tapoja (esim. haastattelut, järjestöt) saada moninaisia ääniä ja paikkatietoja esiin. Lisäksi eri-ikäisiltä lapsilta ja nuorilta kerätään systemaattisesti tietoa syrjinnän muodoista ja kokemuksista. Tarkastelun tulokset johtavat systemaattisesti toimintaan ja ohjaavat päätöksentekoa. Lapset ja nuoret ovat mukana tulkitsemassa ja kommentoimassa esim. kouluterveyskyselyn tuloksia.
Indikaattori 13
  Osoita
  Tila

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Kunta varmistaa, että jokaisella lapsella, (myös esim. vähävaraisen perheen lapsella sekä lapsella, jolla on vamma) on mahdollisuus harrastuksiin ja mielekkääseen vapaa-aikaan.
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Ei monipuolisia, saavutettavia tai edullisia harrastusvaihtoehtoja tai vapaa-ajan tiloja lapsille ja nuorille.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Kunnassa on tarjolla maksuttomia tai edullisia harrastustoimintoja, mutta niiden saavutettavuutta ei ole arvioitu esimerkiksi vammaisten lasten, sateenkaarilasten tai vieraskielisten lasten tarpeita huomioiden.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Maksuttomia ja saavutettavia harrastuksia ja vapaa-ajan tiloja tarjotaan ja mahdollistetaan suurimmalle osalle lapsista ja nuorista, huomioiden vähintään lapset, joilla on vamma, sekä vähävaraisten perheiden lapset. Harrastusten saavutettavuutta arvioidaan satunnaisesti.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Maksuttomia ja saavutettavia harrastuksia ja vapaa-ajan tiloja tarjotaan ja mahdollistetaan kaikille lapsille ja nuorille (esim. sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen erityistarpeet huomioitu). Vammaiset lapset ja nuoret saavat tarvitsemaansa henkilökohtaista apua ja kuljetuspalveluja, jotka mahdollistavat harrastukset ja ystävyyssuhteet ilman perheen kuormittumista. Kunnassa järjestetään kohdennettuja liikkumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille. Harrastusten saavutettavuutta arvioidaan vuosittain.
Indikaattori 14
  Osoita
  Tila

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Lasten kasvuympäristö tukee lapsen oikeutta omaan kieleensä ja kulttuuriinsa.
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Kunnassa ei ole kiinnitetty erityistä huomiota kieli- ja kulttuuritietoisuuteen.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Kieli- ja kulttuuritietoisuus toteutuu osassa yksiköitä ja toimialoja. Joidenkin kieli- ja kulttuuriryhmien tarpeita on huomioitu.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Kieli- ja kulttuuritietoisuus toteutuu suurimmassa osassa yksiköitä ja toimialoja. Kunnassa vastataan lähes kaikkien kieli- ja kulttuuriryhmien tarpeisiin.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Varhaiskasvatus, perusopetus ja toinen aste sekä nuorisopalvelut toimivat kieli- ja kulttuuritietoisesti, jolloin kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutuvat osaksi oppimisen ja toiminnan kokonaisuutta. Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa huomioidaan kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus. Lapsen oman äidinkielen opetusta tarjotaan saavutettavasti. Kansallisten vähemmistökielten kuten romanin, kolmen Suomessa puhuttavan saamen kielen sekä viittomakielen opetusta tarjotaan ja kehitetään mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan. Lasta kannustetaan käyttämään omaa kieltään. Huoltajia informoidaan oman äidinkielen opiskelun mahdollisuuksista.
Indikaattori 15
  Osoita
  Tila

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Etsivää nuorisotyötä ja muita matalan kynnyksen tukipalveluja nuorille (esim. Ohjaamo) toteutetaan kunnassa jatkuvina toimintamuotoina.
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Lain velvoittamien tukimuotojen lisäksi ei muita toimintoja.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Joitain toimintamuotoja, joilla ei ole jatkuvaa rahoitusta.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Muutamia pysyviä toimintamuotoja.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Useampia jatkuvia toimintamuotoja, joita on suunnattu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, esimerkiksi työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille. Toimintaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.
Indikaattori 16
  Osoita
  Tila

Aiempi versio:

Nykyinen versio:
Lasten kasvuympäristöissä sekä kaavoituksen keinoin ehkäistään aktiivisesti lasten eriarvoistumista ja huoltajien matalan koulutustason periytyvyyttä.

Lisätietoa: KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA HAKEVIEN LASTEN VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Asiaan ei ole kiinnitetty huomiota.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Joissain yksiköissä on käytössä toimintamalleja eriarvoistumisen ehkäisemiseen, vahvuuksien tukemiseen ja resursseja hyvinvoinnin edistämiseen. Jos kunnassa on vastaanottokeskus, kunta tarjoaa myös turvapaikanhakijalapsille mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatukseen.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Lähes kaikissa yksiköissä ja kaavoituksessa on käytössä monipuolisia toimintamalleja eriarvoistumisen ehkäisemiseen ja vahvuuksien tukemiseen sekä resursseja hyvinvoinnin edistämiseen. Kunnassa on kohdennettu positiivisen erityiskohtelun määrärahoja ehkäisemään eriarvoistumista. Jos kunnassa on vastaanottokeskus, kunta tarjoaa myös turvapaikanhakijalapsille mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatukseen.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Koko kunnan kasvatusta, koulutusta ja nuorisotyötä ohjaa myönteinen tunnistaminen ja lapsen omien vahvuuksien tukeminen. Lasten hyvinvointi nähdään erottamattomana osana kasvua ja oppimista. Ryhmäkoot on onnistuttu pitämään kohtuullisina tai opetusjärjestelyt tukevat muulla tavoin oppijoiden tarpeita. Inkluusiopäätöksiä ohjaa lapsen etu, ei talous. Kunta tarjoaa kaikille lapsille yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatukseen. Kunnassa on kohdennettu positiivisen erityiskohtelun määrärahoja ehkäisemään eriarvoistumista. Kaavoituspäätöksissä punnitaan vaikutukset lasten eriarvoistumiskehitykseen sekä liikkumis- ja harrastusmahdollisuuksiin.

Tulosindikaattorit

Indikaattori 17
  Osoita
  Tila
Perheen koettu taloudellinen tilanne kohtalainen tai sitä huonompi
Kunnan arvo Kansallinen keskiarvo
Vuosi
2019
%
8. ja 9. luokan oppilaat
25,4%
Tietolähde: Kouluterveyskysely 2019
Vuosi
2021
%
8. ja 9. luokan oppilaat
25,8%
Tietolähde: Kouluterveyskysely 2021
Vuosi
2023
%
8. ja 9. luokan oppilaat
30,3%
Tietolähde: Kouluterveyskysely 2023
Indikaattori 18
  Osoita
  Tila
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet
Kunnan arvo Kansallinen keskiarvo
Vuosi
2018
%
17 - 24-vuotiaat
7,9%
Tietolähde: Sotkanet 2018 / Tilastokeskus (Tutkintorekisteri)
Vuosi
2019
%
17 - 24 -vuotiaat
7,5%
Tietolähde: Sotkanet 2019 / Tilastokeskus (Tutkintorekisteri)
Vuosi
2020
%
17 - 24 -vuotiaat
7,3%
Tietolähde: Sotkanet 2020, tai Lastensuojelurekisteri, THL, Tietoikkuna
Vuosi
2021
%
17 - 24 -vuotiaat
7,9%
Tietolähde: Sotkanet 2021, tai Lastensuojelurekisteri, THL, Tietoikkuna
Indikaattori 19
  Osoita
  Tila
Syrjäytymisriskissä olevat

(ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa)

Kunnan arvo Kansallinen keskiarvo
Vuosi
2017
%
18 - 24 -vuotiaat
16,9%
Tietolähde: Sotkanet 2017 / Työssäkäyntitilasto (Tilastokeskus)
Vuosi
2018
%
18 - 24 -vuotiaat
16,0%
Tietolähde: Sotkanet 2018 / Työssäkäyntitilasto (Tilastokeskus)
Vuosi
2019
%
18 - 24 -vuotiaat
16,1%
Tietolähde: Sotkanet 2019 / Työssäkäyntitilasto (Tilastokeskus)
Vuosi
2020
%
18 - 24 -vuotiaat
18,3%
Tietolähde: Sotkanet 2020 / Työssäkäyntitilasto (Tilastokeskus)
Vuosi
2021
%
18 - 24 -vuotiaat
15,4%
Tietolähde: Sotkanet 2021 / Työssäkäyntitilasto (Tilastokeskus)
Indikaattori 20
  Osoita
  Tila
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat
Kunnan arvo Kansallinen keskiarvo
Vuosi
2019
%
18 - 34 -vuotiaat
1,7%
Tietolähde: Sotkanet 2019 / Eläketilastot (ETK)
Vuosi
2020
%
18 - 34 -vuotiaat
1,8%
Tietolähde: Sotkanet 2020 / Eläketilastot (ETK)
Vuosi
2021
%
18 - 34 -vuotiaat
1,8%
Tietolähde: Sotkanet 2021 / Eläketilastot (ETK)
Vuosi
2022
%
18 - 34 -vuotiaat
1,8%
Tietolähde: Sotkanet 2022 / Eläketilastot (ETK)
Indikaattori 21
  Osoita
  Tila
Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa

(HUOM. maakuntakohtainen arvo, jos ei kuntakohtaista saatavilla)

Kunnan arvo Kansallinen keskiarvo
Vuosi
2017
%
8. ja 9. luokan oppilaat, ulkomailla syntyneet nuoret
75,7%
Tietolähde: Kouluterveyskysely 2017
Vuosi
2019
%
8. ja 9. luokan oppilaat
95,9%
%
8. ja 9. luokan oppilaat, ulkomailla syntyneet nuoret
88,4%
%
8. ja 9. luokan oppilaat, toimintarajoitteita kokevat nuoret
82,7%
Tietolähde: Kouluterveyskysely 2019
Vuosi
2021
%
8. ja 9. luokan oppilaat
95,8%
%
8. ja 9. luokan oppilaat, ulkomailla syntyneet nuoret
86,9%
Tietolähde: Kouluterveyskysely 2021
Vuosi
2023
%
8. ja 9. luokan oppilaat
95,2%
Tietolähde: Kouluterveyskysely 2023