Kuva

Nyt on aika valita kehittämistyönne tavoitteet ja toimenpiteet seuraaville kahdelle tai neljälle vuodelle. Tavoitteet pohjautuvat tekemänne nykytilan kartoituksen tai sen päivityksen tuloksiin. Toimintasuunnitelma ohjaa Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä kunnassanne.

Toimintasuunnitelma sisältää Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet. Toimintasuunnitelma tehdään aina seuraavan Lapsiystävällinen kunta -syklin mittaiseksi eli aluksi noin kahdeksi ja myöhemmin neljäksi vuodeksi. Ohjeistus ja vinkit aloitussyklin toimintasuunnitelman rakentamiseen löytyvät kootusti tästä PDF-dokumentista. 

Onnistumisen kannalta on keskeistä, että tavoitteet ja toimenpiteet mielletään koko kunnan yhteiseksi asiaksi. Kehitystyön ei tule olla vain yhden toimialan tai yhden ihmisen varassa.  

Kun laaditte toimintasuunnitelmaa, tunnistakaa ja tuokaa näkyviin sen riippuvuudet ja yhteydet kunnan laajempaan kehittämiseen ja kuntastrategiaan. 

Voitte valita toimintasuunnitelman tavoitteeksi vain sellaisia tavoitteita ja toimenpiteitä, joihin kunta voi itse vaikuttaa. Hyvinvointialueen vastuulla olevia indikaattoreita voidaan valita toimintasuunnitelmaan vain, jos hyvinvointialue sitoutuu yhteiseen kehittämistyöhön.

Toimintasuunnitelman vaiheet

 • VISIO
  päättäkää, mikä on kunnan pitkän aikavälin visio lapsiystävällisyyden näkökulmasta. Visionne perustuu nykytilan kartoituksen tuloksiin. Visio voi nousta myös esimerkiksi kuntastrategiasta.
 • TAVOITTEET 
  Poimikaa nykytilan kartoituksen tuloksista nousevat tavoitteet. Voitte valita  3-4  prosessi-indikaattoria tavoitteeksi, yhden lasten näkemyksiin perustuvan tavoitteen ja yhden vapaavalintaisen. Kirjatkaa lähtötaso (1-2) jokaiselle tavoitteelle.
 • TAVOITTEILLE TOIMENPITEET
  Määritelkää, mitkä toimenpiteet tarvitaan kunkin tavoitteen saavuttamiseksi. Kirjatkaa jokaisen tavoitteen alle valitsemanne määrä toimenpiteitä. Kuvailkaa, mitä tehdään, kuka tai mikä tekee, missä aikataulussa ja millä tavoin edeten. Kertokaa myös, miten toimenpiteissä on otettu huomioon lasten näkemykset.
 • TOIMENPITEILLE MITTARIT 
  Pohtikaa, mistä tiedätte, että toimenpide on suoritettu onnistuneesti. kirjatkaa vähintään yksi konkreettinen ja aikaan sidottu mittari jokaiselle toimenpiteelle tälle varattuun kohtaan. Tutustukaa tarkempiin ohjeisiin ja UNICEFin ehdotuksiin indikaattoreihin pohjautuvien toimenpiteiden mittareiksi.
 • TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYTTÄMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN
  Ensimmäisessä seurantatapaamisessa saatte palautetta toimintasuunnitelmaluonnoksestanne. Käykää muutosehdotukset läpi koordinaatioryhmässä. Hyväksyttäkää valmis toimintasuunnitelma UNICEFilla ennen sen hyväksymistä kunnassanne. Käykää valmis toimintasuunnitelma läpi koordinaatioryhmässä. Päättäkää, miten toimintasuunnitelmasta tiedotetaan kunnan muille keskeisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Muistakaa tiedotus lapsille ja muille kuntalaisille. Saatte apua UNICEFin viestintäohjeista. 
 • TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA JA ARVIOINTI
  Tarkastelkaa jokaisessa koordinaatioryhmän tapaamisessa toimintasuunnitelmaa. Arvioikaa, miten toimenpiteissä ja tavoitteiden saavuttamisessa on edetty ja merkitkää mittari-kenttään tämän hetkinen toteuma. Hyödyntäkää kokouksissa teemapaketteja. Niiden avulla on hyvä palauttaa mieleen tavoitteiden keskeiset sisällöt. Vuosittaisissa seuranta- tai arviointitapaamisissa tarkastelette tavoitteiden toteutumista yhdessä UNICEFin edustajien kanssa.