Nykytilan kartoituksen tulosten käsittely 

Nykytilan kartoituksen lopputuloksen kannalta erityisen tärkeää on kartoituksen tulosten pohjalta käytävä kunnan koordinaatioryhmän ja koordinaattorin yhteinen keskustelu ja tulosten pohdinta. Muistattehan kuulla myös lasten ja nuorten näkemyksiä tulosten tulkinnassa. Tuleva toimintasuunnitelma rakentuu näiden tulosten pohjalta. Hyödyntäkää keskusteluun alla olevia kysymyksiä ja tallentakaa vastaukset alla oleville lomakkeille.

Huom! Voit täyttää tätä lomaketta vain, jos kuulut Lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttavan kunnan koordinaatioryhmään ja olet kirjautuneena palveluun. Kaikki voivat tarkastella lomakkeen kysymyksiä.

Yhteenkään kysymykseen ei ole vielä vastattu. Lomaketta ei voi vielä tallentaa.
Indikaattoreiden tulokset
  Tila
Onko jokin teema-alue, jossa lähes kaikki prosessi-indikaattorit ovat jo nyt erittäin hyvällä tasolla (taso 4)?
Listatkaa kaikki prosessi-indikaattorit, joissa tunnistitte erityisiä puutteita lapsen oikeuksien toteutumisessa (tasot 0-2)?
Muut huomiot indikaattoreista?
Lasten näkemykset
  Tila
Mitä lapset ja nuoret erityisesti nostivat esiin lapsen oikeuksien toteutumiseen liittyen? Missä heidän näkemystensä mukaan on tällä hetkellä eniten parantamisen varaa?
Kokonaiskuva nykytilan kartoituksen tuloksista
  Tila
Mitä lapset ja nuoret erityisesti nostivat esiin kuntanne lapsiystävällisyyteen liittyen?
Mitkä ovat kuntanne vahvuudet? Mitä kunnassanne tehdään jo erityisen hyvin?
Mitkä ovat kuntanne erityiset haasteet? Missä on vielä paljon kehitettävää?
Mitä kehitystyön esteitä tai hidasteita kartoituksessa tunnistettiin? Miten esteet jatkossa ylitetään?
Osoittiko kartoitus katvealueita tiedonsaannissa?
Indikaattoreiden tulokset
  Tila
Missä prosessi-indikaattoreissa on kunnassanne kuluneen toimintasuunnitelmakauden aikana tapahtunut tasomuutoksia? Huomioikaa erityisesti tasoilla 1–2 aiemmin olleet prosessi-indikaattorit.
Tunnistatteko sellaisia prosessi-indikaattoreita, joihin kunnassanne tulee kiinnittää erityistä huomiota tulevaa toimintasuunnitelmaa laadittaessa?
Missä tulosindikaattoreissa on kuluneen toimintasuunnitelmakauden aikana tapahtunut muutoksia? Tunnistatteko sellaisia tulosindikaattoreita, joihin kunnassanne tulee kiinnittää erityistä huomiota tulevaa toimintasuunnitelmaa laadittaessa? 
Mitkä ovat kartoituksen tulosten perusteella kuntamme viisi keskeisintä kehitysaluetta?

Tarkastelkaa  listaamianne 1–2 tasolla olleita rakenne- ja prosessi-indikaattoreita sekä lasten näkemyksiä. Valitkaa näistä kolme tai neljä indikaattoria ja yksi lasten näkemyksistä nouseva tavoite, joihin tartutte seuraavassa Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmassanne. Yhden kehittämiskohteen voitte halutessanne valita täysin vapaasti. Näin muodostuvat seuraavan toimintasuunnitelmanne viisi tavoitetta. Ensimmäisellä kaudella valitkaa yksi indikaattori Lapsen oikeudet kunnan rakenteissa -osiosta sekä kahdesta muusta teemasta (yhdenvertaisuus, lapsen etu, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä osallisuus). Ensimmäisellä kaudella EI valita indikaattoreita ”UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttaminen kunnassa” -osiosta.

  Tila
Ensimmäinen kehittämiskohde (1–2 tasolla ollut prosessi-indikaattori)
Toinen kehittämiskohde (1–2 tasolla ollut prosessi-indikaattori)
Kolmas kehittämiskohde (1–2 tasolla ollut prosessi-indikaattori)
Neljäs kehittämiskohde (vapaavalintainen tai 1–2 tasolla ollut prosessi-indikaattori)
Viides kehittämiskohde (lasten näkemysten pohjalta valittu)
Kokonaiskuva nykytilan kartoituksen tuloksista

Miltä nykytilan kartoituksen päivitetty kokonaisuus ja lapsenoikeustilanne näyttää kunnassanne? Käykää asiasta keskustelua koordinaatioryhmässä ja tarvittaessa myös muiden tahojen tai toimijoiden kanssa.

Arvioikaa koordinaatioryhmässänne, mitkä ovat analyysinne perusteella kuntanne neljä keskeisintä lapsen oikeuksien kehittämisaluetta eli mitkä neljä tasoilla 1–2 olevaa indikaattoria valitsette uuteen toimintasuunnitelmaanne. Toimintasuunnitelmaan tulee valita tavoitteeksi vähintään yksi indikaattori sellaisesta lapsenoikeus-teemasta, jota ei ollut edellisessä toimintasuunnitelmassa. Viides tavoite eli lasten tavoite tulee valita yhdessä lasten kanssa.

  Tila
Kirjatkaa alle tärkeimmät huomiot käymästänne keskustelusta. Miltä lapsenoikeustilanne näyttää kunnassanne?
Ensimmäinen tavoite (1–2 -tasolla oleva prosessi-indikaattori lapsenoikeusteemasta, jota ei ollut ensimmäisessä toimintasuunnitelmassa). Kirjaa indikaattorin numero ja otsikko.
Toinen tavoite (1–2 -tasolla oleva prosessi-indikaattori lapsenoikeusteemasta, joka ei ole sama kuin ensimmäisessä tavoitteessa). Kirjaa indikaattorin numero ja otsikko.
Kolmas tavoite (1–2 -tasolla oleva prosessi-indikaattori lapsenoikeusteemasta, joka ei ole sama kuin toisessa tavoitteessa). Kirjaa indikaattorin numero ja otsikko.
Neljäs tavoite (vapaavalintainen 1–2 -tasolla ollut prosessi-indikaattori, tavoitteen muotoilun voi halutessaan sanoittaa myös vapaasti). Kirjaa indikaattorin numero ja otsikko.
Viides tavoite (lasten näkemysten pohjalta ja yhdessä lasten/nuorten kanssa valittu).
Mahdollinen kuudes tavoite (vapaavalintainen ja -muotoinen).