Bild

Ansökning till modellen Barnvänlig kommun

Ansökning till modellen Barnvänlig kommun är nu öppen för nya kommuner. Ansökningsprocessen innefattar fem skeden. Bekanta er med vart och ett skede innan ni startar ansökningsprocessen i kommunen.

Ansökningsprocessen till modellen Barnvänlig kommun

1. Bekanta er med modellen och ansökningsprocessen

Innan en kommun inleder ansökningsprocessen ska den i digitjänsten bekanta sig med:

Kommunen ska också bekanta sig med ansökningsblankettens frågor (hittills på finska). Dessutom lönar det sig för kommunen att bekanta sig med frågor och svar om ansökningsprocessen.

Ni kan också bekanta er med en allmän presentation av Barnvänlig kommun-modellen i PowerPoint-format (hittills på finska).

2. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att ansöka till modellen

Kommunstyrelsen ska göra ett officiellt beslut om att ansöka till modellen. I beslutet ska kommunstyrelsen:

A. Utse en preliminär Barnvänlig kommun-koordinator eller kontaktperson i kommunen

B. utse en preliminär Barnvänlig kommun-koordinationsgrupp, som tillsammans med koordinatorn är ansvarig för att Barnvänlig kommun-arbetet går framåt i kommunen. I ansökningsskedet räcker det med att kommunen har utsett titlar och verksamhetsområden/företrädda instanser för medlemmarna i koordinationsgruppen, om man ännu inte känner till personerna.

I koordinationsgruppen ska vara företrädda kommunens alla olika verksamhetsområden och övriga centrala aktörer, en eller flera förtroendevalda, kommunens kommunikation samt den tredje sektorn. Dessutom ska det i gruppen finnas en eller flera företrädare för barnen och de unga.

  • Gruppen ska ha tillräckliga resurser samt mandat att föra Barnvänlig kommun-arbetet vidare på hela kommunens plan, täckande de olika verksamhetsområdena.
  • Koordinationsgruppen kan sammanlänkas med någon grupp som redan fungerar i kommunen (exempelvis välfärdsgruppen för barn och unga).
  • Gruppen kan kompletteras senare, om kommunen väljs med i modellen.

C. säkra att kommunen besvarar frågorna i ansökningsblanketten (hittills på finska). Kommunstyrelsen kan befullmäktiga den person den önskar att besvara frågorna å kommunens vägnar.

3. Ifyllande av ansökningsblanketten

Fyll i ansökningsblanketten, bifoga kommunstyrelsens beslut att ansöka (som docx- eller PDF-fil) till ansökningen och sänd blanketten till UNICEF senast 31.10.2022.

4. UNICEF beslutar i december 2022 vilka kommuner som väljs med

UNICEF meddelar i december 2022 om valen av kommuner till den koordinator eller kontaktperson i kommunen som angetts i ansökningsblanketten samt till kommunens registratur.

5. Samarbetet mellan UNICEF och kommunen inleds

Om en kommun väljs med i Barnvänlig kommun-modellen, inleds samarbetet mellan UNICEF och kommunen i början av 2023. Utvecklingsarbetet startas med en inledande utbildning, i vilken deltar kommunens Barnvänlig kommun-koordinator och -koordinationsgrupp.

Ta kontakt!


 

Mikael Malkamäki
Sakkunnig
050 442 5242