Bild

Många slags resultat i Barnvänlig kommun-arbetet

De lösningar som kommunerna har utvecklat är olika men främjar alltid en lösning på kommunens största barnrättsutmaningar. Barnvänligheten kan exempelvis vara gratis eftermiddagsverksamhet, fritidssysselsättningar eller lokalisering av ungdomstjänsterna till de ställen, där de unga håller till.

BJÖRNEBORGS STAD
Björneborgsbarnen får gratis fritidsverksamhet

Björneborgs stad stöder alla femte- och sjätteklassister på lågstadiet samt högstadieeleverna med ett fritidspass, med vilket man avgiftsfritt får idka kultur och idrottsverksamhet. Björneborg är med i Barnvänlig kommun-modellen. Till modellens målsättningar hör att varje barn eller ung person får möjligheter att hålla på med något på fritiden.

Björneborgsungdomen deltog själv i planeringen av fritidspasset. Det betjänar också barn och unga med funktionsnedsättning. Passet innefattar även gratis bussbiljetter, som man kan använda när man åker till fritidsverksamheterna.

JYVÄSKYLÄ
Jyväskylä ökade antalet barnkonsekvensanalyser

I Jyväskylä har man som en del av Barnvänlig kommun-arbetet ökat antalet barnkonsekvensanalyser i beslutsfattandet.

Jyväskylä utförde en barnkonsekvensanalys till exempel i samband med en fullmäktigemotion i anslutning till avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet. I analysen konstaterades att morgon- och eftermiddagsverksamhet gagnar alla som deltar men är speciellt viktig för familjer med små inkomster och barn i sårbar ställning. Därför beslutade man i Jyväskylä att man halverar klientavgiften för familjer med små inkomster. De familjer som får utkomststöd eller är klienter i barnskyddet befriades helt från avgift.

TAVASTEHUS
Ungdomstjänsterna tillgängliga för alla i Tavastehus – även i coronatider

I Tavastehus cirkulerade ungdomstjänsternas sommarpaketbil under coronatiden år 2020 i stadskärnan och ute i socknarna från maj till slutet av juli. Sommarpaketbilen och ungdomsarbetarna begav sig till de ställen, där också ungdomarna samlades, såsom uteungdis, badstränder, parker och planer. De unga har också möjlighet att själva ta kontakt med sommarpaketbilen antingen i Instagram, WhatsApp eller traditionellt genom att ringa.

Under coronatiden ordnades det också aktivt ungdomsverksamhet på kanalerna i sociala medier, såsom Snapchat, Instagram, Discord och Tiktok samt per telefon och med förmedling av e-post enligt ett särskilt veckoprogram. Förutom de regelbundna användarna av ungdomslokalerna hittade också andra unga ungdomsarbetskanalerna.

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS CENTRALSJUKHUS
I Mellersta Österbotten grundades det en egen barnakut

På Mellersta Österbottens centralsjukhus grundades det en särskild akutmottagning för barn och ungdomar. Ett Barnvänligt landskap-pilotprojekt, där sakkunniga från UNICEF utbildade aktörerna i bedömningen av konsekvenserna för barn sporrade till ett försök och att göra praxisen bestående.

Akuten för barn och unga har egna lokaler, särskild telefonrådgivning och specialiserad personal. I väntsalen behöver man inte vara rädd för att bli tvungen att vänta exempelvis tillsammans med berusade och störande vuxna. Den separata akuten för barn och unga har inte blivit dyrare än den tidigare verksamheten, men kvaliteten på verksamheten har blivit högre. Barnens familjer har varit nöjda. Behovet av specialiserad sjukvård har även minskat, när barnen och de unga har fått rätt slags vård i tid.

NOKIA STAD
Enkelt att få information om daghemsbarnens erfarenheter av vardagen i Nokia

I Nokia använder man i småbarnspedagogiken Barnkvalitetsspel-metoden (Lasten laatupeli), med vilken man samlar in information om barnens erfarenheter av vardagen. Under Barnvänlig kommun-arbetet har spelet utvecklats så att det är lättare att använda. Med hjälp av det fick man bland annat reda på att något barn ofta kunde bli ensamt, utan kompisar när man var ute, och att detta upplevdes som mobbning. Daghemmet utvecklade en lösning: man placerade en kompisbänk på gården. Den som blivit ensam går och sätter sig på bänken, och när de andra observerar någon på bänken, går de och hämtar hen med i leken.