Bild

Låt barnens röst bli hörd i varje kommun

Är du tjänsteinnehavare, arbetstagare eller politisk beslutsfattare i en kommun? Är din kommun redan med i UNICEFS modell Barnvänlig kommun?

UNICEF arbetar i Finland för att barnets rättigheter ska förverkligas i vardagen för alla dem som bor här och är under 18 år. Målsättningen är ett gott liv för varje barn.

Barnen och de unga är kommuninvånare, som inte har rösträtt. Samtidigt är de kommuninvånare som är berättigade till särskild omsorg, stöd och skydd. På dem hänger också kommunens framtid.

En stor del av de beslut som ansluter sig till barn och unga fattas i kommunerna. Kommunernas tjänsteinnehavare, arbetstagare och beslutsfattare är av avgörande vikt vad gäller att trygga och förverkliga barnets rättigheter.

UNICEFs modell Barnvänlig kommun är ett redskap, med hjälp av vilket man i en kommun kan säkra att barnets rättigheter förverkligas så väl som möjligt i varje barns vardag. Målsättningen är bestående, strukturella ändringar i kommunens verksamhet. 

”UNICEF är en värdefull partner för oss. UNICEF har hjälpt oss att berika vår verksamhet och erbjudit synnerligen betydelsefull hjälp vid utvecklingen av barnvänligheten i staden.”
Markku Rimpelä, strategichef, Tavastehus

Hur drar kommunen nytta av Barnvänlig kommun-arbetet? 

UNICEFs modell Barnvänlig kommun när cirka hälften av de barn som lever i Finland. Se här vilka kommuner som redan är med i modellen

De kommuner som redan har anslutit sig berättar att modellen har hjälpt att fatta riktiga beslut ur barnens och de ungas synpunkt. Modellen har exempelvis erbjudit kommunerna bättre redskap för bedömningen av konsekvenserna för barn och främjat den tväradministrativa behandlingen av barnens och de ungas angelägenheter.  

Barnvänlig kommun-modellen hjälper kommunerna såväl att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter som att självständigt främja att barnets rättigheter förverkligas. Modellen är i linje med Finlands nationella barnstrategiarbete och det baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter.

“Tack vare Barnvänlig kommun-modellen gör man nu bedömningar av konsekvenserna för barn alltmer systematiskt som en del av beslutsberedningen exempelvis i anslutning till budgetprocessen. Tack vare bedömningarna kommer barnets bästa tydligare i dagen.”
Eija Ruohomäki, Barnvänlig kommun-koordinator, Uleåborg
Bild
Placeholder

Målsättningarna för Barnvänlig kommun-arbetet

I en barnvänlig kommun

 • känner varje barn att han eller hon är värdefull
 • får varje barn leva i trygghet
 • får varje barn utöva hobbyer
 • har varje barn kompisar och en trygg vuxen
 • får varje barn sin röst hörd
 • beaktas varje barn i beslutsfattandet.

Uppmärksamhet på de barn som är i den svagaste ställningen 

Barnvänlig kommun-modellen hjälper kommunen att identifiera i synnerhet de barn som är i den svagaste ställningen och förbättra deras välfärd.

Fastän största delen av barnen mår väl i Finland, förverkligas inte alla barns rättigheter heller hos oss. I levnadsförhållandena exempelvis för de barn som lever i fattiga familjer, som har en funktionsnedsättning, hör till minoriteter, har invandrarbakgrund och är i vård utom hemmet finns det fortfarande mycket att förbättra. Barnets bästa beaktas inte heller alltid i tillräcklig utsträckning i beslutsfattandet.

Barnvänlighet är inte bara rätt ur juridisk och humanitär synvinkel, men även en lönsam investering i en hållbar framtid. Korrigerande åtgärder blir alltid dyrare för kommunen än att förebygga problem. Däremot ger effektiva interventioner i småbarnsåldern ansenliga besparingar senare. 

Vad förutsätter UNICEF och vad erbjuder UNICEF?

Vad förutsätter UNICEF av kommunen?
För att utvecklingsarbetet i enlighet med Barnvänlig kommun-modellen ska kunna genomföras framgångsrikt i kommunen, förutsätter UNICEF att följande huvudprinciper för Barnvänlig kommun-modellen uppfylls:

 • Kommunen koncentrerar sig i utvecklingsarbetet på de barn som är i den mest sårbara ställningen och kommunens största barnrättsproblem. Kommunen har som målsättning för sin verksamhetsplan valt indikatorer på nivån 1-2 i kartläggningen av nuläget. Indikatorer på nivån 1-2 utvisar var de största problemen och bristerna vad gäller barnets rättigheter finns i kommunen. 
 • I kommunens utvecklingsarbete förverkligas barnens delaktighet. En av målsättningarna i kommunens verksamhetsplan kommer direkt från kommunens barn och unga. Kommunen har på allt sätt försäkrat sig om att barnens delaktighet förverkligas i Barnvänlig kommun-arbetets målsättningar och åtgärder och utvärderingen av dem. 

 • Utvecklingsarbetets målsättningar och åtgärder styr hela kommunen. Kommunen har sett till att åtgärderna i Barnvänlig kommun-arbetet beroende på målsättningen gäller hela kommunen i så stor utsträckning som möjligt. För att säkra att utvecklingsarbetet i stor utsträckning ska utsträcka sig till kommunens olika verksamhetsområden, koordineras arbetet av en Barnvänlig kommun-koordinator och -koordinationsgrupp som har getts tillräckliga resurser. 

 • Kommunen eftersträvar långvariga ändringar med sitt utvecklingsarbete. Kommunen har säkrat att man med åtgärderna i Barnvänlig kommun-arbetet åstadkommer bestående ändringar i barnens liv i kommunen. 

 • Kommunen informerar aktivt om sitt utvecklingsarbete. Kommunen informerar öppet och aktivt om sitt Barnvänlig kommun-arbetes målsättningar, åtgärder och resultat såväl inom kommunens organisation som till kommuninvånarna, inklusive barnen. 

Dessutom ingår UNICEF och en kommun som valts med i modellen innan samarbetet inleds en förbindelse, i vilken man slår fast förutsättningarna för samarbetet.

Vad erbjuder UNICEF de kommuner som genomför modellen?
Hos UNICEF arbetar ett tre personers Barnvänlig kommun-team, som ansvarar för utvecklingen av modellen samt den nationella ledningen och koordineringen av kommunsamarbetet. UNICEF erbjuder de kommuner som är med i modellen bland annat:

 • begynnelseutbildning som startar utvecklingsarbetet samt övrig behövlig introduktion i modellen för kommunens Barnvänlig kommun-koordinationsgrupp
 • Barnvänlig kommun-modellens material till kommunens förfogande
 • Barnvänlig kommun-digitjänsten till kommunens förfogande som stöd för genomförandet av utvecklingsarbetet
 • stöd och sparring för kommunens koordinator och koordinationsgrupp under Barnvänlig kommun-arbetet
 • stöd för kontrollen och utvärderingen av hur verksamhetsplanen för Barnvänlig kommun-arbetet avancerar
 • tilläggsutbildningar om teman med anknytning till barnets rättigheter och barnens välfärd
 • material om modellen och för information om barnets rättigheter.
Ta kontakt med UNICEFs Barnvänlig kommun-team
Sanna Koskinen
Specialsakkunnig
0505762293
Erika Turunen
Specialsakkunnig
0503218625
Mikael Malkamäki
Koordinator
0504425242
Elina Sirén
Asiantuntija
0405884391
Oona Kareinen
Asiantuntija
0505435032