Indikaattorit

Nykytilan kartoituksen indikaattorit 

Huom! Voit vastata lomakkeen indikaattorikysymyksiin vain, jos kuulut Lapsiystävällinen kunta -mallia toteuttavan kunnan koordinaatioryhmään ja olet kirjautuneena palveluun. Kaikki voivat tarkastella lomakkeen kysymyksiä.

Lapsiystävällinen kunta -mallin viiteen sisällölliseen teema-alueeseen liittyy indikaattoreita, jotka kartoittavat lapsen oikeuksien toteutumista kunnan rakenteissa ja prosesseissa. Osaan teemoista liittyy myös lasten hyvinvoinnin tilaa ja muutosta kuvaavia tulosindikaattoreita. Lisäksi nykytilan kartoitus sisältää Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamiseen liittyviä indikaattoreita. Kehittämistyön pitkän aikavälin tavoitteena on, että kunta saavuttaa erinomaisen tason kaikissa indikaattoreissa... Lue lisää

Rakenne- ja prosessi-indikaattorit

Indikaattori 73
  Osoita
  Tila
Kunnalla on toimiva koordinaatiorakenne Lapsiystävällinen kunta -työhön. Koordinaatioryhmä on monitoimijainen ja tapaa säännöllisesti.
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Kunnassa ei ole koordinaattoria eikä koordinaatioryhmää.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Kunnassa on nimetty koordinaattori ja koordinaatioryhmä, mutta koordinaattorin työaikaa ei ole määritetty ja ryhmän tapaamiset, tehtävät ja sidonnaisuudet ovat satunnaisia ja määrittelemättömiä.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Koordinaatiorakenne sisältää koordinaattorin ja koordinaatioryhmän. Koordinaatiolle on melko hyvä mandaatti ja työaika. Lähes kaikki toimialat ja sidosryhmät ovat edustettuna. Ryhmän jäsenten rooli ja suhde muuhun kunnan kehittämistyöhön on hahmottumaton.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Koordinaatiorakenne sisältää koordinaattorin, koordinaatioryhmän ja mahdollisesti ohjausryhmän. Koordinaatioryhmässä ovat edustettuina Lapsiystävällinen kunta – mallin sitoumuksessa määritellyt tahot. Koordinaatioon on riittävä mandaatti ja tarvittavat tapaamiset ja työaika. Ryhmän jäsenet ymmärtävät roolinsa ja toimivat linkkinä oman toimialansa/organisaationsa ja Lapsiystävällinen kunta -työn välillä. Ryhmän sidonnaisuudet kunnan muuhun kehittämistyöhön on määritelty.
Indikaattori 74
  Osoita
  Tila
Lapsiystävällinen kunta -koordinaattorilla on riittävät resurssit Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyöhön sekä mahdollisuus täydentää osaamistaan.
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Koordinaattorilla ei ole riittävää työaikaa, mandaattia tai kouluttautumismahdollisuuksia.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Koordinaattorilla on jonkin verran työaikaa, mandaattia ja kouluttautumismahdollisuuksia.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Koordinaattorilla on lähes riittävä työaika, mandaatti ja kouluttautumismahdollisuudet ja säännöllisesti mahdollisuus osallistua UNICEFin järjestämiin vuosittaisiin, valtakunnallisiin verkosto- ja koordinaattoritapamisiin.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Koordinaattorilla on riittävä työaika Lapsiystävällinen kunta -työhön ja riittävä mandaatti (itsellään tai koordinaatioryhmän kautta) edistää toimintaa. Koordinaattorilla on tehtävään liittyvää ammatillista osaamista ja tietotaitoa (mm. verkostotyöstä) sekä mahdollisuus kehittää osaamistaan. Koordinaattorilla on säännöllisesti mahdollisuus osallistua UNICEFin järjestämiin vuosittaisiin, valtakunnallisiin verkosto- ja kooordinaattoritapaamisiin.
Indikaattori 75
  Osoita
  Tila
Lasten ja nuorten näkemykset ohjaavat kunnan Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä.

 

 

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Lapset ja nuoret eivät ole olleet mukana nykytilan kartoituksessa, toiminnan kehittämisessä, toimintasuunnittelussa, täytäntöönpanossa eivätkä seurannassa ja arvioinnissa.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Lapsia ja nuoria on kuultu nykytilan kartoitusta ja toimintasuunnitelmaa varten, mutta ei myöhemmissä vaiheissa.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Lapset ja nuoret (ml. haavoittuvassa asemassa olevat lapset) ovat olleet mukana nykytilan kartoituksessa, toiminnan kehittämisessä ja toimintasuunnittelussa. Toteutusvaiheessa osallistuminen on ollut satunnaista ja tapauskohtaista. Lapset ja nuoret eivät ole olleet mukana seurannassa ja arvioinnissa.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Lapset ja nuoret ovat olleet mukana nykytilan kartoituksessa, toiminnan kehittämisessä, toimintasuunnittelussa ja täytäntöönpanossa sekä seurannassa ja arvioinnissa. Lapsia, myös haavoittuvassa asemassa olevia lapsia, on kuultu nuorisovaltuustoa laajemmin. Menetelmät kuulemisessa ovat olleet monipuolisia sekä eri ikätasoille ja lapsiryhmille sopivia. Lapset ovat saaneet tietoa osallistumisensa vaikutuksista.
Indikaattori 76
  Osoita
  Tila
Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön toimeenpano on kytketty osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua sekä vuosikelloa.

 

 

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Erilliset.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Osin yhteensopivat.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Suurimmalta osin yhteensopivat.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Täysin yhteensopivat.
Indikaattori 77
  Osoita
  Tila
Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön toimenpiteille on varattu riittävät resurssit kunnan talousarvioon ja käyttösuunnitelmiin.

 

 

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Toteutuu vähän tai ei lainkaan.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Toteutuu jossain määrin.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Toteutuu hyvin.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Toteutuu erinomaisesti.
Indikaattori 78
  Osoita
  Tila
Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet tähtäävät kunnassa pitkäkestoisiin ja rakenteellisiin muutoksiin.

 

 

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Toteutuu vähän tai ei lainkaan.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Toteutuu jossain määrin.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Toteutuu hyvin.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Toteutuu erinomaisesti.
Indikaattori 79
  Osoita
  Tila
Lapsiystävällinen kunta -malli ja -kehittämistyö on koko kunnan yhteinen tavoite. Lapsen oikeuksien varmistamiseen ovat sitoutuneet kunnan johto, kaikki kunnan toimialat, päätöksentekijät, kolmas sektori ja kuntalaiset.
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Toteutuu vähän tai ei lainkaan.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Toteutuu jossain määrin.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Toteutuu hyvin.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Toteutuu erinomaisesti.
Indikaattori 80
  Osoita
  Tila
Kunnan Lapsiystävällinen kunta -työllä on toimivat yhteistyörakenteet hyvinvointialueen kanssa.
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Tasokuvaukset
Avaa kaikki tasokuvaukset
Taso 1: Toteutuu vähän tai ei lainkaan
Toteutuu vähän tai ei lainkaan. Yhteistyötä lapsen oikeuksien edistämiseksi ei tehdä eikä Lapsiystävällinen kunta -työtä ole huomioitu kunnan ja hyvinvointialueen välisessä yhteistyössä.
Taso 2: Toteutuu jossain määrin
Toteutuu jossain määrin. Lapsiystävällinen kunta -toimijat tekevät satunnaisesti yhteistyötä hyvinvointialueen edustajien kanssa edistäen Lapsiystävällisen kunta -työn tavoitteita ja lapsen oikeuksia.
Taso 3: Toteutuu hyvin
Toteutuu hyvin. Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmässä on mukana hyvinvointialueen edustaja. Toimivat yhteistyön kanavat on löydetty ja lapsen oikeuksia edistävistä käytänteistä on erikseen sovittu. Yhteistyö kunnan Lapsiystävällinen kunta -työn ja hyvinvointialueen välillä on tiivistä.
Taso 4: Toteutuu erinomaisesti
Toteutuu erinomaisesti. Lapsiystävällinen kunta - koordinaatioryhmässä on hyvinvointialueen edustajana hyvinvointialueen työntekijä ja luottamushenkilö. Lapsiystävällinen kunta -työlle ja -koordinaatiolle on löydetty toimivat yhteistyökanavat ja -henkilöt hyvinvointialueelta. Palveluketjut ovat selkeät ja toimivat viiveettä. Kunnalla ja hyvinvointialueella on yhteisiä tavoitteita, joilla lapsen oikeuksia edistetään. Yhteistyö on tiivistä. Lapsiystävällinen kunta -työlle ja lapsen oikeuksien edistämiselle ja niiden edistymisen seurannalle on sovittu erikseen yhteiset käytänteet.