Bild

Kriterierna för UNICEFs Barnvänlig kommun-erkännande och för att erkännande ska beviljas

I detta avsnitt berättas vad det förutsätts av en kommun för att få UNICEFs Barnvänlig kommun-erkännande. Dessutom berättas det i avsnittet om beviljandet och publiceringen av erkännandet. 

Kommunen och UNICEF följer regelbundet med hur Barnvänlig kommun-arbetet framskrider såväl vid kontrollträffar som i digitjänsten (kommunens egna sidor bakom inloggning). När kommunen har utfört Barnvänlig kommun-arbete i två eller fyra år, ordnar UNICEF en utvärderingsträff.

Vid utvärderingsträffen utvärderar kommunen och UNICEF tillsammans hur kommunens Barnvänlig kommun-arbete har framskridit och dess resultat. Om arbetet har avancerat i enlighet med kriterierna för erkännande, beviljar UNICEF kommunen Barnvänlig kommun-erkännande. Det är beroende på i vilket skede utvecklingsarbetet i kommunen är, i kraft antingen två eller fyra år efter beviljandet.

De fyra kriterierna för beviljande av UNICEFs Barnvänlig kommun-erkännande

Kriterier för erkännande
KRITERIUM 1
Kommunen har i sitt utvecklingsarbete förverkligat huvudprinciperna i Barnvänlig kommun-modellen, som är: 

  • Kommunen koncentrerar sig i utvecklingsarbetet på de barn som är i den mest sårbara ställningen och kommunens största barnrättsproblem. Kommunen har som målsättning för sin verksamhetsplan valt indikatorer på nivån 1-2 i kartläggningen av nuläget. Indikatorer på nivån 1-2 utvisar var de största problemen och bristerna vad gäller barnets rättigheter finns i kommunen.  
  • I kommunens utvecklingsarbete förverkligas barnens delaktighet. En av målsättningarna i kommunens verksamhetsplan kommer direkt från kommunens barn och unga. Kommunen har på allt sätt försäkrat sig om att barnens delaktighet förverkligas i Barnvänlig kommun-arbetets målsättningar och åtgärder och utvärderingen av dem.  
  • Utvecklingsarbetets målsättningar och åtgärder styr hela kommunen. Kommunen har sett till att åtgärderna i Barnvänlig kommun-arbetet beroende på målsättningen gäller hela kommunen i så stor utsträckning som möjligt. För att säkra att utvecklingsarbetet i stor utsträckning ska utsträcka sig till kommunens olika verksamhetsområden, koordineras arbetet av en Barnvänlig kommun-koordinator och -koordinationsgrupp som har getts tillräckliga resurser.  
  • Kommunen eftersträvar långvariga ändringar med sitt utvecklingsarbete. Kommunen har säkrat att man med åtgärderna i Barnvänlig kommun-arbetet åstadkommer bestående ändringar i barnens liv i kommunen.
  • Kommunen informerar aktivt om sitt utvecklingsarbete. Kommunen informerar öppet och aktivt om sitt Barnvänlig kommun-arbetes målsättningar, åtgärder och resultat såväl inom kommunens organisation som till kommuninvånarna, inklusive barnen.  

KRITERIUM 2
Utvecklingsarbetet i kommunen har avancerat i enlighet med modellens arbetsskeden och instruktionerna för dem.
Kommunen har i sitt Barnvänlig kommun-arbete avancerat i enlighet med modellens arbetsskeden och instruktionerna för dem: 1. Ansökan till modellen, 2. Orientering i barnets rättigheter, 3. Kartläggning av nuläget, 4. Målsättningar och verksamhetsplan och 5. Kontroll, utvärdering och erkännande


KRITERIUM 3
Kommunen har fått färdiga de åtgärder den ställt upp i sin Barnvänlig kommun-plan och uppnått den övervägande delen av sina målsättningar.

  • Kommunen har genomfört den verksamhetsplan som utarbetats på grundval av kartläggningen av nuläget.
  • Kommunen har regelbundet och med hjälp av mätare som den valt följt med hur verksamhetsplanen förverkligas.
  • Före UNICEFs utvärderingsträff samlar kommunen med hjälp av en nivåmätningsenkät information om åtgärdernas effekter som avslutning på två/fyraårscykeln.
  • Dessutom beaktar UNICEF de genomförda åtgärderna och mätarinformationen vid bedömningen av om erkännande ska bevilas. 

KRITERIUM 4
Kommunen förbinder sig att fortsätta Barnvänlig kommun-arbetet i enlighet med modellens huvudprinciper och arbetsskeden efter att erkännandet beviljats. 

Hur publiceras Barnvänlig kommun-erkännandet? 

Efter att erkännandet beviljats avtalar kommunen och UNICEF tillsammans om publiceringen av erkännandet och kommunikationen i anslutning därtill. I samband med erkännandet får kommunen till sitt förfogande UNICEFs Barnvänlig kommun-logotyp, där kommunens eget namn ingår. Kommunen får också anvisningar av UNICEF om hur logotypen ska användas.  

Vad om kommunen inte får Barnvänlig kommun-erkännande?

Om det vid utvärderingsträffen konstateras att de (ovan beskrivna) fyra kriterierna för beviljande av erkännande inte har uppfyllts, beviljar UNICEF inte kommunen Barnvänlig kommun-erkännande. I det fallet förhandlar UNICEF och kommunen om situationen och en eventuell fortsättning på arbetet tillsammans. Det är möjligt att kommunen kan få erkännande när kriterierna har uppfyllts efter en tilläggstid som beviljats av UNICEF. Om erkännande inte beviljas, upphäver det inte erkännanden som UNICEF eventuellt tidigare har beviljat kommunen, vilka är i kraft under den tid som fastställts för dem.

Ta kontakt!

Om du har frågor om Barnvänlig kommun-erkännandet, kontakta UNICEF:

 

Erika Turunen
Specialsakkunnig, barnvänlig förvaltning
050 3218 625
Sanna Koskinen
Specialsakkunnig, barnvänlig förvaltning
050 576 2293
Mikael Malkamäki
Koordinator
050 442 5242
Elina Sirén
Asiantuntija
+358405884391
Oona Kareinen
Asiantuntija
0505435032