Bild

Ett gott liv för barnet förverkligas i kommunen

Din hemkommuns verksamhet och beslut inverkar på om varje barn i din kommun har ett gott liv. I en barnvänlig kommun blir barnets röst hörd och den tas på allvar.

I Finland finns det ungefär en miljon barn. dvs. människor under 18 år. Om vi vuxna är i stånd till att garantera dem ett gott liv i barndomen och ungdomen, bygger vi en stadig grund för deras framtid. Med hjälp av   UNICEFs modell Barnvänlig kommun kan man i kommunen säkerställa att barnets rättigheter förverkligas så väl som möjligt i varje barns vardag.

Bild
""

 

I en barnvänlig kommun 

  • känner varje barn att det är värdefullt
  • får varje barn leva i trygghet
  • får varje barn utöva hobbyer
  • har varje barn kompisar och en trygg vuxen
  • får varje barn sin röst hörd
  • beaktas varje barn i beslutsfattandet.

Varför modellen Barnvänlig kommun? 

Även i Finland finns det barn som går hungriga till sängs. En förälder till uppskattningsvis vart fjärde barn har ett rusmedels- eller psykiskt problem som kräver vård. Barn och ungdomar som hör till sexuella och könsminoriteter löper större risk än andra att råka ut för diskriminering och våld. Handikappade barns rätt till de tjänster de behöver förverkligas inte alltid. 

Med hjälp av modellen Barnvänlig kommun säkerställer kommunen att barn som är i sårbar ställning identifieras och att de får det stöd som de behöver. 

Vi vuxna observerar inte tillnärmelsevis alltid att ta barnen med och planera tjänster och miljöer som är viktiga för dem. Vi kommer inte ihåg eller kan inte se på saker ur barnens synvinkel, fastän vi vill deras bästa. 

Modellen Barnvänlig kommun hjälper kommunen att säkerställa att barnen och de unga får sin röst hörd och får möjlighet att påverka de frågor som gäller dem själva. 

Bestående förändringar i stället för momentan hjälp

Modellen Barnvänlig kommun får till stånd bestående förändringar i kommunens sätt att fungera. De kan vara konkreta förbättringar till exempel vad gäller möjligheterna att utöva någon hobby eller i det kommunala beslutsfattandet.

Det är viktigt att hela kommunens kompetens och tänkesätt utvecklas: barnens välfärd och barnets rättigheter är i spetsen för prioritetsordningen. Detta syns i allt vardagsarbete och beslutsfattande i kommunen.

Modellen Barnvänlig kommun baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter, som Finland har förbundit sig till.

Är din kommun redan barnvänlig?

Se här vilka kommuner som redan tillämpar modellen. Om din kommun inte ännu är med i UNICEFs modell Barnvänlig kommun, så kan den ansöka om att gå med. I egenskap av kommuninvånare kan du vara aktiv i saken: föreslå för de politiska beslutsfattarna eller tjänsteinnehavarna i din kommun att kommunen ska ansöka om att gå med i modellen eller skriv en insändare i lokaltidningen.

Vet du att din kommun redan är med i modellen, men du skulle vilja veta mera eller medverka i utvecklingen av barnvänligheten i din kommun?

Kontrollera om din kommun berättar om sitt eget Barnvänlig kommun-utvecklingsarbete på sin webbplats. Varje kommun som är med i modellen har en Barnvänlig kommun-koordinator. Av hen får du mer uppgifter. Kontakta din egen kommun får att få kontaktuppgifterna till koordinatorn. Du kan också kontakta UNICEF. Se kontaktuppgifterna i slutet på den här sidan.

Ta kontakt med UNICEFs Barnvänlig kommun-team
Sanna Koskinen
Specialsakkunnig
Erika Turunen
Specialsakkunnig
Mikael Malkamäki
Koordinator
Elina Sirén
Asiantuntija
Oona Kareinen
Asiantuntija