Bild

Du som är barn eller ung, din hemkommun är till för dig

Är du under 18 år? Känner du till dina egna rättigheter som invånare i din kommun? UNICEFs modell Barnvänlig kommun säkrar att dina rättigheter förverkligas så bra som möjligt – i din vardag varje dag.  

Om du är under 18 år, så har du rätt till stöd för din uppväxt och utveckling. Din hemkommun bär till stor del ansvaret för att dina rättigheter ska förverkligas. UNICEFs modell Barnvänlig kommun hjälper till att säkra att alla dina rättigheter som invånare i din kommun förverkligas så bra som möjligt. 

Bild
""

 

I en barnvänlig kommun

 • känner varje barn att han eller hon är värdefull
 • får varje barn leva i trygghet
 • får varje barn utöva hobbyer
 • har varje barn kompisar och en trygg vuxen
 • får varje barn sin röst hörd
 • beaktas varje barn i beslutsfattandet.
”V-dagen är en Påverka-, inte klaga-dag. Staden ger skolorna sammanlagt 30 000 euro. Alla åttondeklassister får lägga fram egna idéer.”
Ronja Kukkola och Martta Vuorinen, klass 9 i Hakkalan koulu, Tavastehus

Din rättighet, din kommuns skyldighet

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har du rätt till bland annat:

Image

ett tryggt hem, tillräcklig föda, hälso- och sjukvård.

Image

likabehandling. Ingen får diskriminera eller mobba dig på någon grund. Du har rätt att använda samma tjänster som de andra i din ålder oberoende av din bakgrund och dina egenskaper.

Image

att bli hörd. De vuxna i din kommun ska lyssna och beakta vad du själv tänker om dina egna angelägenheter. De vuxna ska sköta saken så att du har lätt att tala om dina egna ståndpunkter. Du har också rätt att veta på vilket sätt dina åsikter beaktades i beslutsfattandet.

Image

delaktighet. du är en viktig människa och medlem av samhället. Du har rätt att påverka också hela kommunens gemensamma angelägenheter.

Image

att ditt bästa prioriteras. De vuxna ska alltid klarlägga, vilken lösning som skulle vara den bästa ur din synpunkt.

Image

att lära dig och gå i skola. Om du behöver stöd för skolgången, ska din kommun ordna det för dig.

Image

fritid och hobbyer. Din hemkommun ska ordna möjligheter för barn och unga att idka hobbyer. Din hobby får inte vara beroende exempelvis av om dina föräldrar har pengar, om du har någon funktionsnedsättning eller om ditt modersmål är något annat än svenska eller finska.

Bild
""

Är inte din kommun ännu med i Barnvänlig kommun-modellen?

Du kan kontrollera här, om din kommun redan är med i modellen. Om inte, och om du vill sporra din kommun att ansöka om att gå med, kan du gå till väga exempelvis så här:

 • ta kontakt med ungdomsfullmäktige i din kommun och be att ungdomsfullmäktige ska föreslå för de vuxna beslutsfattarna i din kommun att kommunen ska ansöka om att gå med i modellen
 • du kan föreslå ansökan också för beslutsfattarna i din kommun, dvs. fullmäktigeledamöterna
 • du kan till och med själv lägga fram ett invånarinitiativ i saken. Du behöver inte vara myndig för att lägga fram ett initiativ.

Oberoende av om din kommun är med i modellen eller inte, har du alltid rätt att tala om dina behov och idéer för att utveckla kommunen. Tala högt om dina tankar i skolan och under dina fritidsaktiviteter. Skicka meddelanden eller ring upp tjänsteinnehavare och politiska beslutsfattare i din kommun.  

Så här blir din röst hörd i modellen Barnvänlig kommun 

När kommunen börjar genomföra modellen, ska den utreda vad de barn och unga som bor i kommunen anser om kommunens barnvänlighet.

Kommunen ska också utreda vad barnen och de unga skulle börja utveckla och välja för att genomföras ett utvecklingsobjekt som barnen och de unga önskat. UNICEF förutsätter även i övrigt att kommunerna förhör sig om barnens och de ungas ståndpunkter och beaktar dem.

Är din kommun med i Barnvänlig kommun-modellen och du vill veta mer om barnens och de ungas möjligheter att påverka? Kontrollera om din kommun på sin webbplats talar om sitt eget Barnvänlig kommun-utvecklingsarbete. Varje kommun som är med i modellen har en Barnvänlig kommun-koordinator, som du får mer uppgifter av. Var kontakt med din egen kommun för att få kontaktuppgifterna till koordinatorn. Du kan också kontakta UNICEF. Se kontaktuppgifterna i slutet av den här sidan. 

Frågor att dryfta
 1. Vilka saker i din kommun är bra ur barnens och de ungas synpunkt?
 2. Vad skulle du ändra på för att din kommun skulle vara en bättre plats ett bo i för barn och unga? 
 3. Om du har i åtanke något förbättringsförslag, hur skulle du kunna främja det ensam eller tillsammans med andra barn eller unga?   
Har du något att fråga om? Ta kontakt med UNICEFs Barnvänlig kommun-team
Sanna Koskinen
Specialsakkunnig
0505762293
Erika Turunen
Specialsakkunnig
0503218625
Mikael Malkamäki
Koordinator
0504425242
Elina Sirén
Asiantuntija
0405884391
Oona Kareinen
Asiantuntija
0505435032