Kuva

Esimerkkejä toimenpiteistä ja mittareista

Katso täältä valmiita esimerkkejä Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman toimenpiteistä
ja niiden mittaamisesta.

Esimerkkimittari
Lapsen etu

PROSESSI-INDIKAATTORI
Kunta jäljittää ja seuraa poikkihallinnollisesti julkisten varojen käyttöä lapsiin sekä tekee lapsivaikutusten arviointia talousarviopäätöksistään (lapsibudjetointi eli LABU)

MAHDOLLISET TOIMENPITEET
1.
Järjestetään työkokous /-ryhmä, joka lähtee edistämään LABUn käyttöönottoa 
2. Toteutetaan pilotointi-LABU, jossa selvitetään poikkihallinnollinen varojen käyttö ja selvitetään mahdollisuutta systematisoida / automatisoida LABUn toteutusta omassa kunnassa
3. Rakennetaan systemaattisen / automatisoidun LABUn malli ja otetaan se käyttöön
4. Koulutetaan henkilöstöä LABUun
5. Mahdollistetaan henkilöstön osallistuminen LABUun
6. Selvitetään ja / tai otetaan käyttöön tekninen ratkaisu LABUun
7. Arvioidaan kunnan lapsiin kohdistamia talousvaikutuksia (LABU) suhteessa muihin lapsivaikutuksiin (LAVA) ja  tehdään kehittämistoimia tämän pohjalta

MAHDOLLISET TOIMENPIDEMITTARIT
1. työryhmä on asetettu
2. LABU-pilotti on toteutettu
3. Systemaattinen LABU-malli on kehitetty ja otettu käyttöön
4. % henkilöstöstä koulutettu
5. tekninen ratkaisu on käytössä / toteutettu (kyllä / ei)
6. €/ lapsi sekä eurojen kohdentuminen liikennevalomallin mukaan

TAVOITEARVO
Tasomittauksessa saavutettu vähintään taso 3

ESIMERKKIMITTARI
Oikeus elämään ja kehittymiseen

PROSESSI-INDIKAATTORI
Kunta vähentää kasvihuonekaasupäästöjään systemaattisesti ja varautuu muuttuvaan ilmastoon sekä huomioi lapset ilmastotyössään.

MAHDOLLISET TOIMENPITEET
1.
Laaditaan kunnalle ilmastostrategia
2. Viestitään ilmastotyöstä kuntalaisille
3. Sisällytetään ilmastonmuutos opetussuunnitelmiin ja koulutussisältöihin

MAHDOLLISET TOIMENPIDEMITTARIT
1. Kunnalla on ilmastostrategia
2. Ilmastotyöstä viestimisen lkm

TAVOITEARVO
1.
Kyllä
2. 4x vuodessa

Esimerkkimittari
Osallisuus

PROSESSI-INDIKAATTORI
Kunta huolehtii, että osallisuus toteutuu lasten jokapäiväisissä kasvuympäristöissä. Osallisuuden edistäminen on ohjaava toimintaperiaate lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.

MAHDOLLISET TOIMENPITEET
1.
Kuvataan osallisuuden edistämisen toimenpiteet systemaattisesti lapsia ja nuoria koskevissa  suunnitelmissa (kuten opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat)
2. Vastuutetaan tiettyjä työntekijöitä osallisuuden edistämiseen
3. Koulutetaan työntekijöitä osallisuuden edistämiseen

MAHDOLLISET TOIMENPIDEMITTARIT
1. Koulutusten lkm
2. Prosenttiosuus lasten ja nuorten parissa työskentelevistä koulutettu

TAVOITEARVO
1.
2-5 koulutusta / vuosi
2. >70 % koulutettu