Bild

Ett gott liv för barnen i Finland – med företagens stöd

Bli partner till UNICEF och stöd barn i Finland. Med hjälp av UNICEFs modell Barnvänlig kommun låter man barnen få sin röst hörd och tillförsäkrar ett gott liv för varje barn som bor i Finland.

UNICEF är världens största och mest inflytelserika barnorganisation. Den arbetar också till fromma för de barn som bor i Finland. Skulle ert företag kunna stödja UNICEFs modell Barnvänlig kommun?

De finländska barnen mår i genomsnitt bra, men medeltalen berättar inte hela sanningen:

  • ungefär 120 000 barn lever i en fattig familj
  • det förekommer rusmedels- eller psykiska problem i vart fjärde barns familj   
  • 10 procent av barnen i högstadieåldern har inte en enda nära vän 
  • handikappade barns rätt till de tjänster de är i behov av förverkligas inte.

UNICEFs modell Barnvänlig kommun hjälper kommunerna att se längre än medeltalen och tillförsäkra varje barn välfärd.

Varför lönar det sig för ett företag att stödja UNICEFs modell Barnvänlig kommun?

Image

Ett företag kan rikta sitt stöd till hemlandets barn. Också i Finland finns det barn som går hungriga till sängs och barn som lider av sina föräldrars rusmedelsproblem.

Image

Företaget kan lita på att medel som donerats via UNICEF används effektivt och ändamålsenligt och att det rapporteras transparent om deras användning.

Image

Din donation blir inte första hjälpen utan åstadkommer bestående strukturella förändringar.

Image

Ett företag har alltid bättre förutsättningar att verka när det upplevs vara en ansvarstagande aktör. Att respektera och främja barnets rättigheter är inte bara att ta ansvar utan även god business.

Varför lönar det sig att satsa på barnen? 

Företagens verksamhetsmiljö utsträcker sig till barnens skolvägar, bakgårdar och hem. Det är ofrånkomligt att företagens verksamhet har konsekvenser för barnens liv. Barnen är kunder, de anställdas familjemedlemmar, unga arbetstagare, människor som bor i produktionsinrättningarnas närhet samt kommande löntagare och företagsledare.

Ett företag som inbegriper högaktning och främjande av barnets rättigheter i sin kärnverksamhet gagnar barnen och samhället och får företagsekonomisk nytta av det.

Åtgärder som främjar barnens rättigheter är till stöd för att det ska byggas upp ett gott rykte, förbättrar riskhanteringen och garanterar för företaget ett socialt accepterat sätt att agera. Engagemang för barnens välfärd hjälper också vid rekryteringar och motivering av personalen. 

Vad kan ett företag göra för barnen? 

UNICEFs modell Barnvänlig kommun når redan cirka 50 procent av de barn som bor i Finland. Vi behöver ditt stöd för att vi ska nå en allt större del av barnen.  

Som företag kan ni påverka barnens liv i kommunerna runtom i Finland. Man kan stödja arbetet med donationer av engångsnatur eller återkommande donationer.  

”Det fina i modellen Barnvänlig kommun ligger i att den ändrar alla aktörers synvinkel konkret och oåterkalleligt. När man en gång har upptäckt barnen och de unga ordentligt, minns man dem i all planering och allt beslutsfattande."
Kalle Larsson, kommundirektör, Tammela
Bild
""


I en barnvänlig kommun

  • känner varje barn att det är värdefullt
  • får varje barn leva i trygghet
  • får varje barn utöva hobbyer har varje barn kompisar och en trygg vuxen
  • får varje barn sin röst hörd
  • beaktas varje barn i beslutsfattandet.

Så här fungerar modellen

Största delen av de beslut som gäller barn fattas i kommunerna. Kommunen når alla de barn som bor på dess område. Den har såväl möjligheter som fullmakter att handla. 

Barnvänlig kommun är ett verktyg som UNICEF erbjuder kommunerna, som hjälper kommunerna att främja välfärden i synnerhet för de barn som är i den svagaste ställningen. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter.

Med hjälp av modellen:
a) identifierar kommunen var det finns plats för förbättringar vad gäller barnets rättigheter
b) fastställer kommunen vad den ska göra för att varje barns rättigheter ska förverkligas så bra som möjligt i kommunen
c) följer kommunen systematiskt med hur dess arbete går framåt.

Ta kontakt med oss
Niina Gerritsen
Medelanskaffningschef
+358 40 508 7066