Bild

Ett gott liv för barnen i Finland – med ditt stöd

Investera i barnens välfärd i Finland. Med hjälp av UNICEFs modell Barnvänlig kommun låter man barnen få sin röst hörd och tillförsäkrar ett gott liv för varje barn som bor i Finland.

En god barndom för varje barn är den bästa möjliga investeringen i hela Finlands framtid. De finländska barnen mår i genomsnitt bra, men medeltalen berättar inte hela sanningen:

  • ungefär 120 000 barn lever i en fattig familj
  • det förekommer rusmedels- eller psykiska problem i vart fjärde barns familj
  • 10 procent av barnen i högstadieåldern har inte en enda nära vän.
  • handikappade barns rätt till de tjänster de är i behov av förverkligas inte.

UNICEFs modell Barnvänlig kommun hjälper kommunerna att se längre än medeltalen och tillförsäkra varje barn välfärd.

Vi inbjuder privatpersoner och stiftelser som vill få till stånd bestående och effektiva förbättringar i livet och framtiden för de barn som bor i Finland att bli mecenater för vår modell. 

Barnvänlig kommun-modellen når redan över hälften av barnen i Finland. Vi behöver ditt stöd för att vi ska kunna nå en allt större del av barnen. Man kan stödja arbetet med donationer av engångsnatur eller under flera år, som möjliggör ett långsiktigt arbete för barnens bästa.

Varför är det effektivt att hjälpa barnen via kommunerna?

Image

Din donation är en investering i en god framtid i Finland. Marginalisering blir dyr för hela samhället. I gengäld ger varje euro som används för ett gott liv för ett barn, resultat.

Image

Du kan lita på att medel som donerats via UNICEF används effektivt och ändamålsenligt och att det rapporteras transparent för dig om deras användning.

Image

Din donation blir inte första hjälpen utan åstadkommer bestående strukturella ändringar för barnens bästa i vårt samhälle.

Image

Som donator kan du själv på nära håll observera hur UNICEFs arbete ändrar barnens förhållanden, Finland och världen.

”Det fina i modellen Barnvänlig kommun ligger i att den ändrar alla aktörers synvinkel konkret och oåterkalleligt. När man en gång har upptäckt barnen och de unga ordentligt, minns man dem i all planering och allt beslutsfattande."
Kalle Larsson, kommundirektör, Tammela

Så här fungerar modellen

Största delen av de beslut som gäller barn fattas i kommunerna. Kommunen når alla de barn som bor på dess område. Den har såväl möjligheter som fullmakter att handla.

Barnvänlig kommun är ett verktyg som UNICEF erbjuder kommunerna, som hjälper kommunerna att främja välfärden i synnerhet för de barn som är i den svagaste ställningen. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter.

Med hjälp av modellen:
a) identifierar kommunen var det finns plats för förbättringar vad gäller barnets rättigheter
b) fastställer kommunen vad den ska göra för att varje barns rättigheter ska förverkligas så bra som möjligt i kommunen
c) följer kommunen systematiskt med hur dess arbete går framåt.

De kommuner som är med i Barnvänlig kommun-arbetet får utbildning, arbetsredskap och draghjälp av UNICEF. Vi träffar och utbildar i Finland årligen hundratals kommunala beslutsfattare och myndigheter, så att sätten att tänka och agera ska ändras permanent.

Bild
Placeholder

I en barnvänlig kommun

  • känner varje barn att det är värdefullt
  • får varje barn leva i trygghet
  • får varje barn utöva hobbyer
  • har varje barn kompisar och en trygg vuxen
  • får varje barn sin röst hörd
  • beaktas varje barn i beslutsfattandet
Ta kontakt med oss
Hanna Perttu
Key account manager
+358 50 5699 415
Ytterligare information om modellen Barnvänlig kommun