Lisätietoa: Lasten näkemykset

LASTEN JA NUORTEN NÄKEMYKSET KUNNAN LAPSIYSTÄVÄLLISYYDESTÄ

Lasten ja nuorten näkemyksiä tulee kerätä laajasti eri ikäisiltä lapsilta, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotoimessa. Lisäksi kunnassa kannattaa koota fokusryhmiä tai muilla tavoin kuulla erityisen haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria, jotta myös heidän näkemyksensä ja huomionsa saadaan kuuluviin.

Lasten ja nuorten näkökulmia voidaan selvittää esimerkiksi (fokusryhmä)haastatteluilla, kyselyillä tai pienempien lasten kanssa piirtämistehtävillä. Lasten näkökulmien ja ajatusten selvittämisessä on huomioitava ikä- ja kehitystaso sekä lapsiystävällisten menetelmien käyttäminen. Vinkkejä löytyy esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry:n palvelumuotoiluoppaasta.

Lisäksi kunnassa kannattaa pohtia, mitä hyviä käytäntöjä lasten näkemysten selvittämiseen kunnassa on jo eri toimialoilla käytössä, ja hyödyntää aktiivisesti näitä mahdollisuuksia. Nykytilan kartoituksessa voidaan hyödyntää myös jo aiemmin kerättyjä lasten ja nuorten näkemyksiä sekä tietoa esimerkiksi kunnan hyvinvointikertomuksesta ja kouluterveyskyselyn tuloksista.

UNICEF tuottaa myöhemmin (2020–2021) kuntien tueksi valmiita kyselypohjia ja kuulemisen menetelmiä lasten ja nuorten näkemysten keräämiseksi, mutta tässä vaiheessa kunta voi kerätä näkemyksiä itse valitsemillaan menetelmillä ja kysymyksillä. Kunta dokumentoi ja kokoaa selvityksen tulokset haluamallaan tavalla yhteen ja raportoi ne digipalvelussa olevaan lomakkeeseen. 

Kuva
""